ТЕЛЕПОЩА

 

Услугата „Телепоща” представлява приемане и доставяне като вътрешни пощенски пратки на съобщения в обхвата на една или повече страници (формуляр обр. 200) между физически (юридически) лица чрез факсимилни апарати, включени в обществената телефонна мрежа.
„Телепоща” се предлага само в пощенски станции със специализирани места, включени в мрежата на „Български пощи” ЕАД при използване на съществуващата фиксирана телефонна мрежа.Видове „Телепоща”

Телепоща със заверка на съдържанието. Подателят предоставя две идентични копия на съобщението, единият от които се заверява на всяка страница с датно клеймо и подпис на приемащия служител и се връща на подателя. Вторият екземпляр от копието се предава по факс на пощенската станция по местополучаване за доставяне на адреса на получателя срещу подпис, по реда за доставяне на препоръчаните кореспондентски пратки. Допълнителната услуга „Заверка на съдържанието” задължително се предоставя  с „Известие за доставяне”. При доставяне на съобщението получателят оформя с подпис и дата на доставяне „Известието за доставяне” и същото се връща на подателя като препоръчана пратка.

„Обикновена Телепоща”. Пренасяне на съобщението по далекосъобщителен път и доставка по реда на препоръчаните кореспондентски пратки на адреса на получателя;

„Телепоща до поискване”. Съобщението се пренася по далекосъобщителен път и се доставя в пощенската станция, обслужваща адреса на получателя по реда на препоръчаните кореспондентски (писмовни) пратки.

„Телепоща с Известие за доставяне”. При този вид услуга доставката се извършва на адреса на получателя по реда на препоръчаните писмовни пратки с „Известие за доставяне” по пощата.


„Луксозна Телепоща”. Съобщението при този вид услуга се доставя, на избрана от подателя луксозна бланка, на адреса на получателя, по реда на препоръчаните кореспондентски пратки.

„Луксозна Телепоща с Известие за доставяне”. При този вид услуга съобщението се доставя на избрана от подателя луксозна бланка на адреса на получателя по реда на препоръчаните кореспондентски пратки с „Известие за доставяне” по пощата.

 

Срокове за доставяне на съобщение „Телепоща”

 

Срокът за доставяне на съобщения „Телепоща” за получатели с адреси, обслужвани от пощенски станции с факс апарати, е до 12 чàса от часа на подаване на съобщението.

Срокът за доставяне на съобщения „Телепоща” за получатели с адреси, обслужвани от пощенски станции без факс апарати е до следващия работен ден.

При отсъствие на получателя от адреса в пощенската му кутия се оставя известие за пратка „Телепоща”, в което се посочват пощенската станция и краен срок за получаване на съобщението, който е три работни дни от доставяне на известието.

В случай, че до изтичането на три работни дни след доставяне на известието съобщението „Телепоща” не е потърсено от получателя, съобщението се връща на подателя по реда на препоръчаните пратки с формуляр, на който е отбелязана причината за недоставяне.

В случай, че има причина, непозволяваща доставяне на съобщението, същото се връща преди изтичане на 3-дневния срок.

 

Цени и отстъпки   Къде се предлага услугата

Формуляр-образец:

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията