Абонамент

онлайн абонамент

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАТЕЛИ

 

  • Договор за продажба на консигнация на ежедневен и периодичен печат може да изтеглите тук.
  • Договор за свободна продажба на ежедневен и периодичен печат може да изтеглите тук.


След като изтеглите съответния файл, моля принтирайте 2 екземпляра от договора, които, подписани и подпечатани, изпратете на следния адрес:


Дирекция „Управление на проекти и търговска дейност
“Български пощи” ЕАД
ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31
1700, София


Освен двата екземпляра от договора, е необходимо да приложите копия на следните документи:

  1. Копие от документи за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър за юридически лица или еднолични търговци, или копие от регистрация по БУЛСТАТ
  2. Оригинал или заверено копие от удостоверение за актуално състояние за юридически лица и еднолични търговци, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представяне.
  3. Копие от документ или идентификационен номер за регистрация по ЗДДС.
  4. За издатели, които не се регистрират в съда – документ за създаването им и за техните представители
  5. Издадено удостоверение от Патентно ведомство на Република България за вписване в регистъра на марките право върху марката на предлаганото за разпространение издание

За допълнителна информация се обръщайте към дирекция „Управление на проекти и търговска дейност”, Илияна Тихинова, email: i.tihinova@bgpost.bg , тел. 02 949 32 89, мобилен: 0879 821 795

 

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията