ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА „ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРКА С ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ВИНЕТКА”

 1. 1. Заявка
 2. 2. Изисквания към съдържанието
 3. 3. Етика
 4. 4. Технически изисквания
 5. 5. Заявяване, срокове, плащане

§ 1. Настоящите Общи условия за потребителите на услугата  „Изработване на марка с персонализирана винетка” са разработени във връзка и на основание чл. 31, ал.2 на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2006 г. за условията и реда за издаване, пускане и изваждане от употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати. (ДВ, бр.93 от 17.11.2006 г.). Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 е издадена от министъра на транспорта, информационните технология и съобщенията и е публикувана в ДВ бр. 11 от 7.02.2012 г.

§ 2. Общите условия уреждат начина, реда и правилата при поръчването на марка с персонализира винетка; законовите и морални ограничения за предлаганите от Възложителя изображения и отговорността при тяхното нарушаване; възможностите за отказ на направена поръчка; технически параметри; начин на плащане.

 

1. Заявка за изработването на марка с персонализирана винетка

1.1. Заявката за изработване на марка с персонализирана винетка се извършва чрез попълване и подписване на Договор-поръчка от физическо или от юридическо лице.

1.2.При попълването на Договора-поръчка  възложителят – физическо лице, декларира в специален формуляр:

1.2.1. личните си данни, което съставлява съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни;

1.2.2. че е запознат с настоящите Общи условия, неразделна част от Договора-поръчка, които са публикувани и на електронната страница на „Български пощи” ЕАД, и че е съгласен с тях .

1.2.3. съгласието/несъгласието си „Български пощи” ЕАД да поддържа рекламен албум на персонализираните продукти за неопределен срок, включително и за музейни цели.

1.3. Когато възложителят е юридическо лице, неговият законен представител или изрично упълномощено от него лице декларира:

1.3.1. Личните данни на лицето-законен представител на юридическото лице;

1.3.2. ЕИК – за юридическите лица търговци;

1.3.3. БУЛСТАТ  – за юридическите лица, които не са търговци;

1.3.4. че е запознат с настоящите Общи условия, неразделна част от Договора-поръчка, които са публикувани и на електронната страница на „Български пощи” ЕАД, и че е съгласен с тях.

1.3.5. Съгласието/несъгласието си „Български пощи” ЕАД да поддържа рекламен албум на персонализираните продукти за неопределен срок, включително и за музейни цели;

1.3.6. Нотариално заверено пълномощно, когато заявката се подава от упълномощено лице.

1.4. Непредставянето на изискуемите в Декларацията към Договора-поръчка данни, посочени в т. 1.2. и т. 1.3., е основание „Български пощи” ЕАД да откаже да приеме поръчката за изработване на марка с персонализирана винетка, поради неспазване на настоящите Общи условия.

1.5. „Български пощи” ЕАД не придобива права върху интелектуалната собственост на предлаганите изображения за марката с персонализирана винетка, а заявителят няма право да препечатва сам или чрез другиго заявените от него за изработване в „Български пощи” ЕАД  персонализирани продукти, тъй като при изработване на марка с персонализирана винетка за пощенската марка с променлив тираж е приложима Наредбата на МФ за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа.

1.6. Когато изображението съдържа и текст на чужд език, възложителят е длъжен при поискване от страна на „Български пощи”  ЕАД да представи текста на чужд език в официален превод на български език.

1.7. Единствено възложителят носи пълната отговорност за законосъобразността на използваното изображение, както и за обезщетение за причинени неимуществени и/или имуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от изработването на заявената марка с персонализирана винетка.  

1.8. Възложител на услугата „марка с персонализирана винетка” не може да бъде лице, ненавършило 18 години.

 

 

Начало

 

2. Изисквания към съдържанието на изображението върху персонализираната винетка.

2.1. Не е допустимо изображението да нарушава действащото национално и европейско  законодателство, съответно същото не се допуска да противоречи на добрите нрави.

2.2. „Български пощи” ЕАД има право да откаже поръчка на марка с персонализирана винетка, когато има съмнения, че:

2.2.1. Съдържанието на изображението има клеветнически характер.

2.2.2. Изображението показва частична или цялостна физическа голота, с изключение на произведения на изкуството.

2.2.3. Изображението съдържа обидно, неморално или несъответстващо на добрите нрави съдържание.

2.2.4.  Изображението би могло да накърни нечии религиозни вярвания.

2.2.5. Изображението съдържа обида към която и да е социална, етническа или друга група хора.

2.2.6. Изображението би могло да бъде идентифицирано с политическа кауза или кампания.

2.2.7. Изображения, образци или текстове, които нарушават права по смисъла на Закона за авторското и сродните му права, фирмена тайна или други права на изключителна собственост.

 

 

Начало

 

3. „Български пощи” ЕАД има право да откаже производството на персонализиран продукт, ако прецени, че визията, съдържанието, внушението или други елементи на предлаганото изображение правят неуместно неговото  възпроизвеждане.

3.1. При поискване от компетентните органи „Български пощи” ЕАД е задължено да предаде на упълномощено по съответния ред лице налични изображения за персонализирани продукти.

 

 

Начало

 

4. Производството на марки с персонализирани винетки се извършва при следните технически параметри:

4.1. Спецификации на изображението, изпратено/предадено от клиента:

 • За цифрови изображения: TIF, PDF, EPS, JPG; максимум 1 MB; резолюция 200-600 DPI.;
 • За традиционните фотографии на хартия: максимален размер 13/18 см.

 

4.2. Размерът на марката с променлив тираж и на винетката към нея е еднакъв – 28,5/39 мм или 39/28,5 мм без перфорация.

4.3. Независимо от изискванията на възложителя, „Български пощи” ЕАД има право в зависимост от съдържанието  и възможностите на марката с променлив тираж да позиционира изображението във винетката по различен начин.

4.4. Един лист съдържа 12 пощенски марки с 12 винетки.

4.5.  Върху един лист с марки се възпроизвежда само едно изображение.

4.6. Минималното количество за поръчка на марка с персонализирана винетка е:

 • За физически лица – 1 лист с марки;
 • За юридически лица – 10 листа с марки.

4.7. „Български пощи” ЕАД връща на възложителя подадените материали в добро състояние, доколкото не са повредени при нормалното (обичайното) протичане на процеса на копиране  и репродуциране, за които повреди „Български пощи” ЕАД не носи отговорност.

4.8. Отпечатването на изображението зависи от качеството на подадените материали и от възможностите за принтиране, и е допустимо да  има отклонения в качеството на образа, което се дължи на нормалното (обичайното)  производство на персонализиран продукт.  

4.9. „Български пощи” ЕАД  не продава „неперсонализирани” листа за печат, т.е. марки с празна винетка и не приема изображения за персонализация в чисто бял или блед цветови фон.

 

 

Начало

 

5. Заявка за марка с персонализирана винетка може да се подаде във всяка пощенска станция и в Специализираното поделение „Българска филателия и нумизматика” (СП „БФН”) на „Български пощи” ЕАД, находящо се  на адрес:  София 1612, ул. „Хайдушка поляна” 8, тел. 953 22 33, e-mail: DelovodstvoBFN@bgpost.bg

5.1. Възложителят задължително попълва  и подписва Договор-поръчка в три екземпляра.

5.2. Заплащането се извършва 100% авансово, както следва:

 • В брой в ПС при подаването на попълнения и подписан от възложителя Договор-поръчка, при което се издава касов бон и фактура.
 • При приемането в ПС на попълнения и подписан от възложителя Договор-поръчка срещу надлежно издаден банков документ, удостоверяващ плащането към СП БФН.
 • При подаването в СП БФН на попълнения и подписан от възложителя Договор-поръчка плащането се извършва в брой в касата на поделението или се удостоверява извършването му по банков път.  

5.3. Желаното от възложителя изображение, съобразено с посочените в настоящите Общи условия технически параметри, се подава на електронен носител (CD, DVD, USB), който заедно с първият екземпляр от попълнения в три екземпляра „Договор-поръчка” се изпраща от пощенската станция  (ПС) със служебна поща до СП ”БФН”. Третият екземпляр от Договора-поръчка, заедно с документа за платена поръчка, се предоставя на възложителя или упълномощеното от него лице, подало Договора-поръчка, а вторият екземпляр остава в  ПС.

5.4. Срокът за изработването на поръчаните персонализирани продукти и връщането им със служебна поща до съответната ПС е до 20 (двадесет) работни дни. 

5.5. Произведените марки с персонализирани винетки, заедно с електронния или хартиен носител се изпращат като ценна служебна пратка до началника на съответната ПС, в която е приета поръчката. Ако поръчката е направена в СП БФН, готовият продукт се получава на място или се изпраща като ценна служебна пратка в ПС на възложителя.

5.6. „Български пощи” ЕАД има право да променя настоящите Общи условия, неразделна част от Договора-поръчка. Всяка промяна в настоящите Общи условия се публикува и на интернет страницата на „Български пощи” ЕАД.

5.7. „Български пощи” ЕАД има право да променя цената на услугата, като  приетите заявки се изработват по действащата към момента на приемането им цена.

5.8. Отказ на дадена поръчка от страна на възложителя се допуска, когато производството на поръчката не е започнало, като клиентът получава обратно  50% от авансово заплатената сума.

Начало