В края на 2013 г. „Български пощи” ЕАД подписа договор ESF-2203-01-11006  с договарящия орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Агенция по заетостта за изпълнение на проект „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център”. Общата стойност е 80 142.52 лева, като безвъзмездната финансова помощ от Европейския социален фонд  покрива напълно разходите по планираните дейности.  Проектът ще се изпълнява 15 месеца.

  Основната цел е да подпомогне мобилността на около 440 служители на Български пощи, работещи в Българския разменно-сортировъчен център (БРСЦ), като им осигури транспорт от и до работното място. Центърът е разположен извън София и е трудно достъпен с градски транспорт.

  Транспортът на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от БРСЦ е съответствие с техните работни смени – две дневни и две нощни смени. Организиран е по три маршрута: Център, Север и Юг, и се осъществява от три автобуса на компанията. Автобусите пътуват съгласно разписание, като БРСЦ винаги е началната и крайна точка. Тази дейност спомага за лесния и навременен достъп на служителите до работното място, което е гаранция за бързото и качествено обработване на пощенските пратки.  

  С изпълнението на проекта се постигат следните конкретни цели:

  -  Стимулират се служителите да запазят своята заетост в „Български пощи”;

  -  Запазват се доходите на служителите;

  -  Способства се запазването на осигурените социални придобивки на служителите под формата на съобразен с работното време и местоживеенето им транспорт, като се компенсират разходите за гориво на дружеството.

  РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТА ЗА ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ПУБЛИЧНО
  (22.10.2015 г.)

  В централно управление на „Български пощи” ЕАД се проведе заключителна пресконференция, на която присъстващите се запознаха с резултатите от изпълнението на дейностите по проект „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център”.

  Резултатите от проекта бяха представени от Юлия Каменова – ръководител на проекта, която подчерта, че с неговата реализация се изпълни основната цел - да се подпомогне мобилността на над 500 служители на Български пощи, работещи на територията на Български разменно-сортировъчен център (БРСЦ), като им осигури транспорт от и до работното място. Сортировъчният център е разположен извън София и е трудно достъпен с обществен транспорт. Реализирането на проекта спомогна за лесния и навременен достъп на служителите до работното място, което е условие за бързото и качествено обработване на пощенските пратки.  

  Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ от Европейския социален фонд, която покрива напълно разходите по планираните дейности, се очаква да достигне над 60 хиляди лева. При завършване на проекта – 31 октомври 2015 г.

  Ще възстановяват парите по междинния отчет на проекта
  (30.09.2015 г.)

  С писмо на Агенцията по заетостта се потвърждава възстановяването на изразходени средства на „Български пощи” ЕАД по междинния отчет на проекта. Договарящият орган по програмата призна разходите, извършени от 1 юли 2014 година до 31 май 2015 година на стойност около 32 хиляди лева. В това число влиза авансовото плащане от 16 хиляди лева, които бяха поискани при стартирането на дейностите.

  Екипът по управление на проекта използва клаузи в договора, които позволяват вземането на аванс и право на междинно плащане при отчитане на изразходените  средства, за да се намали размерът на собствените средства на дружеството, които е необходимо да се отделят при изпълнението на основната дейност на проекта за транспорт на служителите до БРСЦ.
                            
  Девет месеца автобусите до БРСЦ пътуват със средства по проекта
  (31.08.2015 г.)


  Близо 47 хиляди лева за гориво на автобусите, които извозват служители на „Български пощи” до Български разменно-сортировъчен център, са усвоени за девет месеца по проекта. Разходите са на база реално извършени превози, съобразени с утвърдената транспортна схема на БРСЦ с три автобуса на компанията.

  От Договарящия орган – Агенцията по заетостта, всеки момент се очаква  да бъдат признати разходите, поискани с междинния  отчет по проекта,  в размер на  32 000 лева. Дейността по проекта продължава още два месеца.
   
  32 хиляди лева за шест месеца за гориво до БРСЦ по проекта
  (30.06.2015 г.

  За шест месеца – от 11 декември 2014 г. до 31 май 2015 г., по проекта са изразходени 32 хиляди лева за гориво. Разходите са на база реално извършени превози, съобразени с утвърдената транспортна схема на БРСЦ с три автобуса на компанията.

  От Договарящия орган – Агенцията по заетостта, ще бъде поискано междинно плащане по проекта  в размер на 16 000 лева, каквито възможности дава сключения договор с  „Български пощи” ЕАД.
   
  Избран е одитор по финансовите разходи
  (30.04.2015 г.)

  В определения срок към дружеството бяха подадени две оферти, които отговаряха на всички поставени изисквания. На основание предложена по-ниска цена (400 лв.), по предложение на назначената от Главния изпълнителен директор комисия е избран одитор на разходите по проекта - регистриран одитор Мария Александрова Величкова, с която е сключен договор за изпълнение.
   
  Пети месец организиран транспорт до БРСЦ  по проекта
  (27.04.2015 г.)

  Пети месец продължава изпълнението на организирания транспорт до Български разменно-сортировъчен център (БРСЦ) със средства по проекта. Разходите за гориво са на база реално извършени превози, съобразени с утвърдената транспортна схема на БРСЦ.

  На  доставчика на гориво „Петрол” АД са изплатени 13 485,15 лева без ДДС, които до момента са изплащани от авансово получената сума по проекта в размер на 16 000 лева.

  Предстои избор на одитор по финансовите разходи
  (16.03.2015 г.)

  Обявена е покана за избор на изпълнител по дейност „Извършване на одит на разходите по проекта“, като предвиденият бюджет е в размер до 801,42 лева. Оферти съгласно изискванията на поканата, която е публикувана на сайта на дружеството, могат да се подават до 25.03.2015 г.

  Ще се сключи договор с участника, представил оферта, съответстваща на условията и изискванията, посочени в поканата, и с най-ниска цена.
   
  Организираният транспорт до БРСЦ - по проекта
  (28.02.2015 г.)

  Организираният транспорт до Български разменно-сортировъчен център (БРСЦ) продължава да се реализира  със средства по проекта.

  За м. януари 2015 г. на доставчика на гориво „Петрол” АД са изплатени 4712,80 лева без ДДС, а за м. февруари 2015 г. ще се изплатят 4948,82 лева без ДДС. Разходите за гориво се формират на база реално извършени превози, съобразени с утвърдената транспортна схема на БРСЦ.

  Продължава дейността по проекта за организиран транспорт до БРСЦ
  (21.01.2015 г.)


  Продължава изпълнението на дейност „Транспорт на служителите до и от работното място” по проекта за организиран транспорт. За стартовия  месец декември 2014 година за гориво са отчетени 3209 лева без ДДС.

  Договорените по проекта средства за гориво могат да се ползват единствено и само за транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до Български разменно-сортировъчен център. Съгласно изискванията по програмната схема „На път” средствата не могат да се пренасочват за закупуване на резервни части или за ремонтни дейности по автобусите.
   
  ТРАНСПОРТЪТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ДО БРСЦ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ
  (12.12.2014 г.)

  Стартира изпълнението на дейност „Транспорт на служителите до и от работното място” по проекта. До 31 октомври 2015 г. зареждането на автобусите, с които пътуват служителите до Български разменно-сортировъчен център, ще се извърша по проекта, който се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

  Автобусите пътуват по три маршрута – Север, Юг и Център, като пътеразписанията са съобразени със смените на служителите през работните и през празничните дни.
   
  Избран е доставчик на гориво
   (28.11.2014 г.)

  Във връзка с изпълнение на дейност „Провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за доставка на гориво” по проект „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център” е избран доставчик – „Петрол” АД, след проведена процедура на Софийска стокова борса.

  Сключеният договор е на стойност 74 037.60 хил.лева, като по него ще се осигурява гориво до 31 октомври 2015 г.

  Провежда се процедура за избор на изпълнител за доставка на гориво
  (15.09.2014 г.)

  Във връзка с изпълнение на дейност „Провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител за доставка на гориво” по проект „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център” Съветът на директорите на БП ЕАД взе решение процедурата да се проведе през стоковата борса. Документацията по процедурата  е одобрена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от  Агенцията по заетостта като Договарящ орган по проекта.

  Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки на 12.09.2014 г.  

  Избран е изпълнител за изработване на информационни материали
  (11.09.2014 г.)

  Във връзка с изпълнение на дейност „Осъществяване на мерки за визуализация и публичност” по проект „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е избран изпълнител за изработка на информационни и рекламни материали фирма „АСИ ПРИНТ 2020” ЕООД София. Стойността на договора е 240 лева, като фирмата изпълнител ще изработи информационни табели, плакати, брошури и стикери.

   Материалите ще бъдат разпространени сред служителите в „Български пощи” и сред клиентите на дружеството за запознаване с дейностите по проекта, финансиран от Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.

  30.07.2014 г.

   В централно управление на „Български пощи” ЕАД се състоя пресконференция, на която присъстващите се запознаха с целите и дейностите по проект „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център”. В пресконференцията взе участие и Димана Димитрова - и.д. зам.-изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД.

  Проектът е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Той бе представен от Юлия Каменова – ръководител на проекта, която подчерта, че неговата реализация е в унисон с активната социална политика на дружеството и основната му цел е запазване на осигурените социални придобивки на служителите под формата на съобразен с работното време и местоживеенето им транспорт, като се компенсират разходите за гориво на дружеството.

  Общата стойност на проекта е 80 142.52 лева, като безвъзмездната финансова помощ от Европейския социален фонд покрива напълно разходите по планираните дейности. Те ще се изпълняват в продължение на 15 месеца. Целевата група по проекта са 186 служители на Български разменно-сортировъчен център.