Проектът „Социални иновации за развитие на човешките ресурси” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” е със 100% финансиранe от Европейски социален фонд (ЕСФ) и Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), на стойност 217 хиляди лв., изпълняван за период от 20 месеца - от 01.05.2012 г. до 31.12.2013 г.

  Целта на проекта е повишаване на ефективността на човешките ресурси в „Български пощи” ЕАД чрез внедряване на иновативни методи за обучение и професионално развитие и създаване на по-добри условия за отдих на работното място.

  Постигнати са следните основни резултати:

  1. Създадени са условия за устойчива заетост на опитни служители в „Български пощи” ЕАД чрез повишаване и разширяване професионалните им компетенции и чрез ангажирането им с допълнителни дейности в полза на дружеството. Обучени са 85 служители на възраст над 55 години за обучители, които да предават своя дългогодишен опит, знания и умения в пощенската дейност на своите по-млади колеги.
  2. Изградена е иновативна и устойчива система за продължаващо обучение на служителите в „Български пощи” ЕАД  чрез използване капацитета на опитните служители в дружеството. В рамките на проекта са обучени 522 служители на гише, касиери и др., които работят пряко с клиентите на “Български пощи” и от тях зависи качеството на предоставяната пощенска услуга.
  3. Разработени са индивидуални планове за обучение и кариерно развитие на над 2 500 млади и перспективни служители на “Български пощи” ЕАД на различни длъжности, които са с изявена готовност за допълнителна квалификация и демонстрирана готовност за развитие в професията.
  4. Създадени са условия за пълноценен отдих и почивка на служителите от Централно управление на дружеството чрез оборудване на стая за отдих, в която са създадени всички условия за релаксиране и неформални срещи по време на обедната почивка и в извънработно време.

  Проектът е една от стъпките на мениджърския екип на “Български пощи” ЕАД в усилията му за утвърждаване на нов подход към преструктуриране и развитие на човешките ресурси в дружеството с помощта на ускореното усвояване на финансови средства от Европейските фондове.

  Повече за проекта…