„Български пощи” ЕАД участва в процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020”.

Основна цел:

Целта е внедряване и постигне на пазарна реализация на иновативна информационна система за предоставяне на алтернативни куриерски услуги (краудсорсинг) в област Пловдив. Информационната система ще бъде съвместима с актуални версии на най-масово използваните браузъри, като съчетава логистичните и бизнес изисквания на Български пощи и ги комбинира с иновативна услуга от тип „краудсорсинг”, целяща привличане на извънщатен персонал към куриерската мрежа. и удовлетворяване нуждите на потребителя на пощенската услуга.

Специфични цели:

  • Повишаване на иновационния капацитет на „Български пощи” ЕАД чрез внедряване на иновации в предлаганите услуги;
  • Подобряване на конкурентоспособността чрез разширяване и модернизиране на портфолиото от куриерски услуги;
  • Постигане на по-висока ефективност и качество при изпълнение на куриерските услуги;
  • Отговаряне на повишените изисквания на българските потребители относно доставката на пратки от е-търговията;

Основните дейности:

Включват реализирането на инвестиции за придобиване на компютърно оборудване, необходимо за внедряване на услугата и разработване на специализиран софтуер за управление на алтернативни куриерски услуги.

Очаквани резултати:

 Очаква се да бъде изградена система, която да позволява (чрез две мобилни приложения) регистрирани потребители и куриери да се свързват в реално време със системата за набиране на информация. Чрез разработеното клиентско приложение всеки външен потребител ще може да работи с персонално портфолио за управление на заявки (Персонално гише) и проследяване на доставка; наблюдение и управление на личен профил в системата, в.т.ч. издадени фактури; заявяване на еднократно посещение/ посещения по график от куриер и пренасочване на пратка.

В момента тече оценка на проектните предложения по процедурата, която се очаква да приключи до края на м. септември.