„Български пощи” ЕАД участва в процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”.

Основна цел:

Целта е да се подобри качеството на работните места в „Български пощи” ЕАД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, въвеждане на гъвкави форми на организация на труда и управление на човешките ресурси и инвестиции за подобряване на работната среда.

 Специфични цели:

Изпълнението на проекта ще допринесе за удължаване на професионалния живот на по-възрастните служители над 54 г., възможности за обучение на персонала през целия живот, които ще засегнат над 10 000 заети лица от страната, с цел усъвършенстване на знанията, уменията и нагласите на заетите за повишаване равнището на трудово им представяне.

Инвестициите в материални активи (доставка и монтаж на климатици) ще доведат до подобряване на безопасните и здравословни условия на труд в помещенията чрез подобряване факторите на микроклимата за близо 600 служители в 101 пощенски станции в 79 населени места, а чрез ремонта и оборудването на стаи за отдих и почивка и изграждането на рампа за инвалиди ще се увеличат социалните придобивки за работещите над 200 служители от Варна - автобаза, Пловдив - ПС Център, и 23, и Смолян – ПС Център.

Основни дейности:

  1. Оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси в предприятието, чрез разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси;
  2. Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 г.);
  3. Подобряване на работната среда чрез инвестиции (поставяне на климатици);
  4. Осигуряване на социални придобивки за работещите - ремонт и оборудване на места за отдих и почивка;
  5. Осигуряване на достъп за инвалиди.

Очаквани резултати:

С реализирането на дейностите ще се откликне на потребностите на служителите на „Български пощи”.

В момента тече оценка на проектните предложения по процедурата, която се очаква да приключи до края на м. ноември.