„Български пощи” ЕАД започна изпълнението на проект, който ще се финансира със средства на дружеството и от фонд „Условия на труд” (фонда) към Министерство на труда и социалната политика.

Основна цел:

Спецификата на работа в компанията налага необходимостта от модернизиране на сградите и подобряване условията на труд в работните помещения и на санитарно-хигиенните условия. До момента дружеството изпълнява тези дейности изключително със собствени средства.

Бюджет:

Прогнозната стойност на проекта  е до 334 000 лева. Фондът подпомага до 30 на сто от стойността на проекта, като максимумът на договорените средства е 100 000 лв. Дружеството за първи път кандидатства пред тази финансираща програма. Финансовите средства по проекта се разпределят между 5 обекта, както следва:

  • Областна пощенска станция –център, Плевен – 86 400 лева;
  • Областна пощенска станция –център, Ямбол – 48 000 лева;
  • Пощенска станция –клон 2, Пловдив 56 400 лева;
  • Пощенска станция –клон 20, Варна – 63 000 лева;
  • РСЦ – Горна Оряховица – 80 200 лева.

Срок на изпълнение:

Проектът ще се изпълнява до 12 месеца от датата на подписване на договора - 28 април 2016 г. Финансовите разходи, които се планират, са само за ремонтните дейности, свързани с подобряване условията на труд.

Основни дейности:

Основните дейности, които са заложени в проекта, предвиждат да се извърши реконструкция, модернизация и подобряване на санитарно-хигиенните условия на областните пощенски станции в  Плевен и Ямбол, на пощенските станции клон 2 в Пловдив и клон 20 във Варна, както и на Разменно-сортировъчния център в Горна Оряховица.

Очаквани резултати:

Очакваният ефект от практическото приложение на проекта е свързан с промяна на показателите и параметрите на работната среда. Факторите, които ще се подобрят, са микроклимат, шум, осветление, електрическа и пожаробезопастност. По този начин ще продължи устойчивото и равномерно подобряване условията на труд в дружеството. Очакваните резултати от изпълнението на проекта имат и други измерения, които са свързани с подобряване на енергийната ефективност на пощенските станции и обновяване на сградния фонд на дружеството в големите градове на страната, където е и най-големият клиентопоток.

Ръководител на екипа, който ще реализира проекта, е Бисер Пачев – директор на дирекция „Координация на проекти и международна дейност”.