Считано от 1.07.2017 г. „Български пощи“ ЕАД стана част от международен консорциум за изпълнение на проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“, който цели да предложи на служителите на участващите пощенски оператори платформа за е-обучение на застрахователни посредници. Проектът е разработен в отговор на новите предизвикателства в пощенския сектор и необходимостта от диверсифициране на продуктовото портфолио, включително на предлаганите финансови услуги.

Проектът се изпълнява от консорциум от 6 организации, включително пощенските оператори на Румъния, Гърция и България; румънската компания Rory Sol, извършваща обучения за застрахователно посредничество и Националния институт на Румъния за информационни технологии. „Български пощи“ ЕАД замени полския пощенски оператор.

Дейността на проекта е организирана в четири работни пакета (интелектуални продукта):

  • Изследване на обучителните потребности относно застрахователното посредничество;
  • Обучителна програма и материали;
  • Обучителен e-инструментариум за застрахователно посредничество;
  • Платформа за е-обучение.

Проектът е на обща стойност 131 596 евро и е със срок за изпълнение от 24 месеца – от ноември, 2016 г. до октомври 2018 година. Бюджетът на „Български пощи“ ЕАД за оставащия срок за изпълнение на проекта е 18 436 евро. Той е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия.


 

Транснационална среща по проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“ в гр. Букурещ, Румъния

На 25.10.2017 г. в гр. Букурещ, Румъния се проведе транснационална среща по проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“, в която взеха участие представители на всички партньори в консорциума.

По време на срещата бяха обсъдени приликите и разликите между националното законодателство в областта на застраховането в Румъния, България и Гърция и необходимостта от отчитането им при разработване на обучителните материали. В допълнение бяха представени резултатите от проучванията, проведени в участващите пощенски оператори, за установяване на обучителните потребности на техните служители. Партньорите обсъдиха структурата на обучителния курс, както и модулите, които ще включва платформата за обучение.

Предстоят срещи с всеки един от операторите за обсъждане на техническите изисквания във връзка с разработването и внедряването на спомената платформа. На 14.12.2017 г. ще се проведе среща на техническите лица по проекта в централно управление на „Български пощи“ ЕАД.


 

Транснационална среща по проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“ в гр. София

На 14.12.2017 г. „Български пощи“ ЕАД беше домакин на транснационална среща по проект Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“. Участие взеха представители на румънския пощенски оператор и на Националния институт за изследвания и развитие в областта на информатиката – ICI Букурещ.

По време на срещата бяха обсъдени техническите изисквания във връзка с внедряването на платформата за е-обучение за застрахователно посредничество.


 

Обучителният курс за застрахователно посредничество е в процес на разработване

В рамките на първия интелектуален продукт по проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“ бяха установени обучителните потребности на участващите оператори, включително чрез провеждане на анкетни проучвания сред техните служители. Като част от втория интелектуален продукт се подготвя и адаптира на съответните национални езици курсът за обучение по застрахователно посредничество. Той се състои от 7 глави, които представят различни аспекти на застрахователния пазар, на законодателната рамка и на процеса на продажба на застрахователни полици, и 15 теста за проверка на получените знания.

Предстои въвеждането на обучителните материали на онлайн платформата, след което ще се проведе пилотното й тестване с участието на служители на пощенските оператори.


 

Проектът „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“ има официален уебсайт

Официалният уебсайт на проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“ вече е факт и може да бъде разгледан на следния линк – https://www.einsurancetraining.eu/en/. Той има версия на английски и румънски езици.

Уебсайтът дава информация за целите на проекта, за всяка от участващите организации и за изпълняваните по всеки от четирите интелектуални продукта дейности. На уебсайта ще бъде интегрирана и платформата за е-обучение по застрахователно посредничество, която ще бъде достъпна на съответните национални езици с потребителско име и парола.