Пощенски пратки са:

Кореспондентска пратка (писмо и/или пощенска карта) е пощенска пратка, която съдържа писмено съобщение върху какъвто и да е физически носител, което трябва да бъде пренесено и доставено на адреса, посочен от подателя върху пратката.

Печатно произведение е пощенска пратка, съдържаща вестници, периодични издания, книги, каталози, репродукции върху хартия, използвани в печатарството, с адрес на подател и получател, написан върху пратката.

Малък пакет е пощенска пратка, която съдържа предмети със или без търговска стойност с максимално тегло до 2 кг.

Секограми са релефни писма и клишета, звукозаписи и специална хартия, изпращани от и/или до незрящи и слабовиждащи лица или официално признати институти за незрящи и слабовиждащи лица и оформени с регламентираните отличителни знаци.

Пощенските пратки са вътрешни (от/за страната) и международни (произхождащи от или с местоназначение друга държава).

Кореспондентски пратки, печатни произведения, малки пакети и секограми могат да бъдат изпращани:

  1. като "Непрепоръчани" или „Препоръчани” /с допълнителна услуга "Препоръка"/. Препоръката е договорено осигуряване срещу рискове от загубване, кражба и повреда, с възможност за проследяване по баркод номер на пратката.
  1. „Без предимство” (с по-ниска цена, която предполага по-дълъг срок при пренасяне и доставяне) или „С предимство” – пренасят се и се доставят по най-бързия възможен начин.

Международните препоръчани пратки се приемат само „С предимство”.

80% от вътрешните непрепоръчани пратки без предимство се доставят в рамките на 2 работни дни от деня на подаването им в пощенската служба. Вътрешните непрепоръчани пратки с предимство пристигат по-бързо и 80% от тях достигат до получателя си на следващия работен ден след подаването им.

80% от международните непрепоръчани пратки без предимство от Европа се доставят в рамките на 5 работни дни от деня на подаването им. Международните непрепоръчани пратки с предимство от Европа пристигат по-бързо и 85% от тях достигат до получателя си на в рамките на 3 работни дни след подаването и

Други допълнителни услуги:

„Известие за доставяне (обратна разписка)” - при заплащане на допълнителна цена подателят получава писмено известие, оформено с подпис от получателя.

„До поискване” - в адреса подателят посочва само пощенска станция, пощенски код и три имена на получател. Пратката се доставя при поискване от получателя в пощенската станция.

„Обявена стойност” – отговорност но пощенския оператор до размера на обявената стойност на съдържанието на пратката в случай на загуба, кражба или повреда. Международна пратка с обявена стойност може да се изпрати само за държавите, които предоставят тази услуга.

Обявена стойност и наложен платеж”; - услугата е достъпна само за вътрешни пратки – пратката се доставя на получателя след заплащане на определена от подателя сума.

Цената на допълнителната услуга се добавя към цената за тегло на пратката.

Пример за цена за кореспондентска пратка (писмо) за страната с тегло до 50 гр.:

- обикновена, без предимство – цена за тегло - 0,65 лв.;

- обикновена, с предимство – цена за тегло - 0,85 лв.;

- препоръчана без предимство и с предимство – към съответната цена за тегло се добавя цена за препоръчана пратка 0,65 лв.

Задължително е пратките да бъдат адресирани точно и ясно, като бъдат спазени всички изисквания, гарантиращи правилното идентифициране на получателя.

Размерите на кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения и секограми не могат да бъдат по-малки от 90х140 мм. Сборът от дължината, ширината и дебелината на пратките не може да бъде по-голям от 900 мм, като най-големият от трите размера може да бъде до 600 мм. За рула - сумата от дължината и два пъти диаметъра не трябва да надхвърля 1040 мм, като най-големият размер може да е до 900 мм.

Максимално допустимо тегло на пратките заедно с опаковката:

- кореспондентски пратки – до 2 кг;

- печатни произведения – до 5 кг;

- малки пакети – до 2 кг;

- секограми – до 7 кг.

Задължително изискване за подадените пратки е опаковката да отговаря на теглото и съдържанието на пратката.

Малките пакети и печатните произведения се приемат отворени с цел проверка на съдържанието.

При приемането на международни пратки се спазват всички нормативни изисквания за митнически контрол и обмитяване, както и изискванията за забранени за влагане предмети и предмети, приемани при определени условия.

При подаване на пощенски пратки трябва да се има предвид, че те не могат да съдържат забранени за поставяне в пощенските пратки предмети и вещества.

Вътрешните и входящите международни препоръчани пратки се доставят на получателя или на упълномощено от него лице до 20 дни след получаването им в пощенската станция по доставяне, след което се връщат на подател.

Вътрешните и входящите международни непрепоръчани пратки се доставят в пощенската кутия на адреса на получателя.

Митническият контрол и обмитяването на международните пощенски пратки се извършва съгласно Закона за митниците и правилника за неговото приложение.

За повече информация /Общи условия/