Български пощи се включиха в проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси”

  Считано от 1.09.2016 г. „Български пощи“ ЕАД стана част от международен консорциум за изпълнение на проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси”, който се изпълнява в отговор на предизвикателствата, свързани с нарастването на средната възраст на персонала на европейските пощенски оператори. Най-общо целта на проекта е разработване на иновативен прототип за обучения, който да подобри управлението на екипи, съставени от представители на различни поколения. По-конкретно, очаква се да се постигне следното:

  • да се развие пригодността за работа на всички служители (както на по-старшите, така и на по-младшите);
  • да се укрепят екипите, съставени от различни поколения, и да станат по-ефективни за насърчаване на иновациите;
  • да се улеснят и стимулират иновациите в компаниите партньори по отношение на управлението на възрастта.

  Проектът се изпълнява от консорциум от 10 организации – Български пощи; Гръцки пощи; Италиански пощи; Кипърски пощи; Румънски пощи; Френски пощи; Обучителният център на Гръцки пощи KEK-ELTA; PostEurop (Асоциация на публичните пощенски оператори в Европа); Университетът в Бордо и InoSalus – португалска компания, специализирана в иновативни обучения.

  Дейността на проекта е организирана в три работни пакета (интелектуални продукта):

  • Проучване и определяне на потребностите от обучение във връзка с управлението на възрастта в пощенския сектор за оценка и подобряване на изпълнението на екипа, съставен от хора от различни поколения;
  • Планове за обучение, мeтодика и процес на управлението на възрастта;
  • Концептуален дизайн и тестване на прототип за обучение.

  Проектът е на обща стойност 361 384 евро и е със срок за изпълнение от 36 месеца – от септември, 2016 г. до август, 2019 година. Бюджетът на „Български пощи“ ЕАД е 30 745 евро. Проектът е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия.


   

  Транснационална среща по проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси” в гр. Брюксел, Белгия

  В периода 5-7.12.2016 година в гр. Брюксел, Белгия се проведе встъпителна транснационална среща по проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси”. Домакин беше PostEurop (Асоциация на публичните пощенски оператори в Европа), а в събитието взеха участие представители на всички партньори по проекта.

  По време на срещата бяха обсъдени въпроси във връзка с управлението и организацията на дейността по проекта (план-график, задачи по всеки интелектуален продукт, финансова отчетност, сключване на многостранно споразумение между партньорите по проекта и други), както и дейностите по първи интелектуален продукт, сроковете и отговорници за изпълнението им. Представителите на всеки пощенски оператор анализираха демографска ситуация в техните компании, както и съществуващи добри практики за управление на екипи, съставени от представители на различни поколения.

  Всички партньори се обединиха около значението на управлението на възрастовите различия за устойчивото развитие на пощенския сектор и за изпълнението на задължението за предоставяне на универсалната пощенска услуга.


   

  Работна среща и мултиплициращо събитие  по проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси” в гр. Атина, Гърция.

  В периода 6-9.11.2017 година в гр. Атина, Гърция се проведоха втора транснационална среща и мултиплициращо събитие по проект „Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при управлението на възрастта на човешките ресурси”. В събитията взеха участие представители на всички 10 партньори по проекта, в т.ч представители на проектния екип на „Български пощи“.

  В хода на работата беше отчетено изпълнението на първия интелектуален продукт по проекта на тема Проучване и определяне на потребностите от обучение във връзка с управлението на възрастта в пощенския сектор за оценка и подобряване на изпълнението на екипа, съставен от хора от различни поколения“ с водеща организация: Университетът в Бордо. Направени бяха презентации и бяха обсъдени редица въпроси, сред които: Обобщаване на резултати от проведените проучвания, в т.ч „модели на кариерни пътеки“, следвани от по-възрастни служители и "модели на очакванията" (т.е описание на кариерни пътеки, очаквани от по-младите служители); Представяне на общия терминологичен речник; установяване на възрастовите  характеристики на различни длъжности;

  Партньорите по проекта споделиха добри практики във връзка с управлението на различията между поколенията. В рамките на проведената кръгла маса по тези проблеми екипът на „Български пощи“ направи презентация на проекта „Социални иновации за развитие на човешките ресурси в „Български пощи“, реализиран с европейско финансирани в периода 1 май 2012 г. – 31 декември 2013 г. Представеният иновативен подход за обучение на персонала („обучение на обучители“) предизвика интереса на всички участници.

  Обсъдени бяха също някои въпроси, свързани с работата по прототипа за обучение, който предстои да бъде разработен в рамките на третия интелектуален продукт, както и въпроси, свързани с управлението на проекта, в т.ч. комуникация, оценка на изпълнението пр.

  През третия работен ден се състоя мултиплициращото събитие с цел представяне и популяризиране на проекта пред широк кръг от външни участници.  Посочено беше, че срещата съвпада и с отбелязването на 30-та годишнина на програма Еразъм +.

  В рамките на транснационалната среща беше проведен семинар по Интелектуален продукт 2 : „Планове за обучение, мeтодика и процес на управлението на възрастта“ с водеща организация: Румънските пощи.

  Дискутирани бяха основни дейности, които партньорите по проекта ще извършат в периода ноември 2017 г. – март 2018 г. в рамките на Интелектуален продукт 2, в т.ч как ще се подбират екипите от доброволци и как ще се подбират подходящи казуси от дейността на всеки партньор.

  Транснационалната среща и мултиплициращото преминаха в делова и ползотворна обстановка. Резултатът от тях е добра база за по-нататъшно активно изпълнение на следващите проектни дейности.


   

   

  Работа с екип от доброволци

  В изпълнение на Интелектуален продукт 2 „Планове за обучение, мeтодика и процес на управлението на възрастта“  – шестте пощенски оператора, участници в консорциума, трябва да определят екипи от доброволци, които ще имат специфични задачи при изпълнение на проекта.  В екипа трябва  да има минимум 5 служители на различна длъжност, както и поне един мениджър.

  На 25 януари 2017 г. представители на проектния екип се срещнаха с предложения от РУ „Запад“ екип от доброволци, който включва осем служители от пощенски офис 1592 в град София. Представени бяха целите на проекта, интелектуалните продукти и дейностите, извършени до момента. Основните очаквания към екипа от доброволци са:

  • да сътрудничи на екипа за управление и изпълнение при идентифицирането на примерни казуси от техния професионален опит и решенията, до които са достигнали;
  • да дава обратна информация относно модела на обучение и учебните програми.

  На 13 февруари  беше проведена фокус група за идентифициране на казуси от ежедневната дейност на екипа от доброволци, които показват как представителите на различни поколения взаимодействат помежду си. Като отправна точка за провеждането й бяха използвани указанията, разработени от Румънски пощи (координатор на ИП2) в сътрудничество с Университета в Бордо и съгласувани от всички партньори по проекта.  

  Проектният екип идентифицира казуси във всички пет макро компетенции – развитие на хората; подобряване на работата в екип; управление на разнообразието; възприемане на технологии и насърчаване на иновациите. Примерите ще бъдат обсъдени допълнително, а тези, които в най-висока степен илюстрират общуването и съвместната работа на хора от различни поколения, ще бъдат описани,  преведени на английски език и изпратени на Румънски пощи съгласно предоставения образец.

              До началото на март т.г.  предстои да бъдат проведени фокус група или индивидуални интервюта с екип от доброволци, съставен от служители в Централно управление.