„Български пощи” ЕАД подготви проектно предложение, с което да кандидатства за финансиране пред фонд „Условия на труд” (Фонда) към Министерство на труда и социалната политика.

  Основна цел:

  Спецификата на работа в компанията налага необходимостта от модернизиране на сградите и подобряване условията на труд в работните помещения и на санитарно-хигиенните условия. До момента дружеството изпълнява тези дейности изключително със собствени средства.

  Бюджет:

  Прогнозната стойност на проекта  е до 333 333 лева. Фондът подпомага до 30 на сто от стойността на проекта, като максимумът на договорените средства е 100 000 лв. Дружеството за втори път кандидатства пред тази финансираща програма. Финансовите средства по проекта се разпределят между 6 обекта:

  • гр. София, клон 36 (жк Люлин);
  • гр. Пловдив, Централна поща;
  • гр. Варна, клон 10;
  • гр. Бургас, клон 18;
  • гр. Казанлък, Централна поща;
  • гр. Ловеч, Централна поща.

  Срок на изпълнение:

  Проектът ще се изпълнява до 12 месеца от датата на подписване на договор с Фонда. Финансовите разходи, които се планират, са само за ремонтните дейности, свързани с подобряване условията на труд.

  Основни дейности:

  Основните дейности, които са заложени в проекта, предвиждат да се извърши реконструкция, модернизация и подобряване на санитарно-хигиенните условия на изброените пощенски станции.

  Очаквани резултати:

  Очакваният ефект от практическото приложение на проекта е свързан с промяна на показателите и параметрите на работната среда. Факторите, които ще се подобрят, са микроклимат, шум, осветление, електрическа и пожаробезопастност. По този начин ще продължи устойчивото и равномерно подобряване условията на труд в дружеството. Очакваните резултати от изпълнението на проекта имат и други измерения, които са свързани с подобряване на енергийната ефективност на пощенските станции и обновяване на сградния фонд на дружеството в големите градове на страната, където е и най-големият клиентопоток.

  Ръководител на екипа, който ще реализира проекта, е Бисер Пачев – директор на дирекция „Координация на проекти и международна дейност”.