„Български пощи“ ЕАД е обучаваща организация по проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1”, финансиран от ОП Наука и образование за интелигентен растеж.

  Проектът цели:

  • да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  • да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

  Студентските практики в „Български пощи“ се провеждат по над 20 програми в рамките на 3 професионални направления: „Администрация и управление“, „Комуникационна и компютърна техника“ и „Икономика“. Всяка учебна програма е разработена в съответствие със спецификите на работното място и е с продължителност 240 часа, от които 42 часа практика в Български разменно сортировъчен център (за практикантите в София).

  В качеството си на ментори по проекта са ангажирани 24 служители на дружеството от Централно управление, Регионалните управления в Пловдив, Варна и Бургас, Областните пощенски станции в Сливен, Стара Загора и Добрич.

  През първия етап на проекта е подписан договор с Висше училище по телекомуникации и пощи и са проведени практики за 19 студенти от училището.

  От началото на годината се изпълнява втория етап на проекта, който ще обхване над 75 студенти. В момента практика провеждат 20 студенти от Университета за национално и световно стопанство и Висше училище по транспорт „Тодор Каблешков“.

  Управлението на проекта се извършва от дирекция „Координация на проекти и международна дейност“, чиито експерти осъществяват координацията между студенти, ментори и висши училища и извършват администриране на дейностите посредством електронната платформа praktiki.mon.bg.

  Продължителността на проект „Студентски практики“ е до 30 август 2018 г.