ЗАБРАНА ЗА ПОСТАВЯНЕ В ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ И ВЕЩЕСТВА
(извадка от ЗПУ, чл. 90 и 91)

Забранено е поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на следните вещества и предмети:

  1. Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества, включително и тютюневи изделия;
  2. Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
  3. Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети;
  4. Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
  5. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
  6. Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.
  7. В пощенските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.
  8. В международните пощенски пратки, включително тези с обявена стойност, освен веществата и предметите по чл. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението.
  9. Служителите в пощенските станции, ангажирани с приемане и обработка на международни пощенски пратки, предоставят на подателите информацията, с която разполагат, за тези забрани.

 

Забрани за някои държави (превод на български)

Митнически ограничения - международни митнически разпоредби, правила и ограничения, валидни за страните-членки на Всемирния пощенски съюз (англ.).

Предмети, забранени или условно забранени за внос и транзит - пълен актуален списък по държави на  английски и френски език, поддържан от Всемирния пощенски съюз може да видите тук.