Обява за подбор за длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПС І кат.,” В ОПС БЛАГОЕВГРАД

18.04.2017

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ “ЗАПАДЕН РЕГИОН”

Съгласно чл. 12 от КТД, на основание чл.9а и чл.18 от СП, на основание чл.67 ал.1 т.1,

във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за подбор по документи, провеждане на тест и интервю

за длъжността:

„СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПС І кат.,”

В ОПС БЛАГОЕВГРАД

 

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Професионална автобиография;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Ксерокопие от документи за трудов стаж и професионален опит.

Изисквания към кандидатите:

 • Образование – Средно специално
 • Специалност - Икономическа
 • Стаж по специалността – мин. 3 год.
 • Компютърна грамотност

Основни задължения:

 • Осъществява оперативна дейност, свързана със счетоводството на ОПС;
 • Участва в съставянето на първични счетоводни документи и в организацията на документооборота;
 • Своевременно осчетоводява чрез приложен софтуер, стопанските операции въз основа но счетоводни документи;
 • Изготвя сведения, справки, данни, извлечения и други по искане на ръководството за текущи и минали периоди.
 • Изготвя ведомости за заплати, изплаща възнаграждения и други на персонала в ОПС. Изготвя сведения, справки, удостоверения и други, касаещи трудовите възнаграждения.

Документи за участие се приемат до 24.04.2017 година в отдел “Човешки  ресурси” на ул. “Владайска” № 33, 1081 гр. София, тел. 02/ 949 6555.

Допуснатите по документи кандидати, допълнително ще бъдат уведомени за провеждането на теста. До интервю се допускат кандидатите, постигнали необходимите резултати от теста.