Обява за подбор за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ - СП "БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И НУМИЗМАТИКА" "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД

21.04.2017

СП "БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И НУМИЗМАТИКА"

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД

Съгласно чл. 9а и чл.18 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности

в „Български пощи” ЕАД, чл. 12 от КТД , на основание  чл. 67, ал. 1, т.1, във връзка с  чл.70 от КТ

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

по документи и интервю за длъжността:

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

 

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Професионална автобиография;
 • Документ за трудов стаж и професионален опит;
 • Други документи за придобити квалификации/специализации.

Основни изисквания към кандидатите:

 • Образователна степен – магистър;
 • Специалност: юрист - юридическа правоспособност;
 • Трудов стаж и професионален опит на сходна позиция – мин. 3 год.; опит в подготовка на документация по ЗОП;
 • Добра компютърна грамотност: работа с Microsoft Office и програмни продукти, свързани с правно-информационните системи.

Основни задължения:

 • представителството пред трети лица, държавни органи и процесуалното представителство пред съд;
 • организира защитата на интересите на поделението при неизпълнение на договори;
 • дава становища за проекти на договори, вътрешни актове и трудовоправни спорове и др.
 • следи за законосъобразното съставяне на вътрешни актове, заповеди и нареждания и др.
 • следи и информира периодично за законодателни изменения и допълнения, които касаят поделението

Подборът ще се проведе на 2 етапа:

 1. Предварителна селекция по документи – ще бъдат разглеждани само документите на кандидатите, отговарящи на основните изисквания.
 1. Интервю – включващо въпроси по специалността, свързани с основните изисквания и задължения; оценяване на теоретически и практически знания на правната уредба на трудовите, осигурителни отношения, гражданското право и гражданския процес, финансово, данъчно и административно право; умения за работа в екип; аналитични; комуникативни и организационни умения.

Документи за участие се приемат в срок до 14.05.2017г. на адрес: гр. София, ул. „Хайдушка поляна” № 8, за СП „Българска филателия и нумизматика” и на e-mail delovodstvobfn@bgpost.bg

Лице за контакти: Любка Ставрова,       тел. 02/953 18 22