Обява за подбор за длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПС ІІІ кат., ТОЙ И КАСИЕР ЗАПЛАТИ ОПС ІІІ кат.” В ОПС ВИДИН

03.11.2017

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ “ЗАПАДЕН РЕГИОН”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

Съгласно чл. 12 от КТД, на основание чл.9а и чл.18 от СП, на основание чл.67 ал.1 т.1 и чл.70 от КТ

за подбор по документи с провеждане на интервю / тест за длъжността

„СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПС ІІІ кат.,
ТОЙ И КАСИЕР ЗАПЛАТИ ОПС ІІІ кат.”
В ОПС ВИДИН

Необходими документи:

 • Заявление
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено образование
 • Копие от трудова книжка.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Образование – Средно специално
 • Специалност - Икономическа
 • Стаж по специалността – 3 год.
 • Компютърна грамотност

 

Основни задължения:

 • Осъществява оперативна дейност, свързана със счетоводството на ОПС;
 • Участва в съставянето на първични счетоводни документи и в организацията на документооборота;
 • Своевременно осчетоводява чрез приложен софтуер, стопанските операции въз основа на счетоводни документи;
 • Изготвя сведения, справки, данни, извлечения и други по искане на ръководството за текущи и минали периоди;
 • Изготвя ведомости за заплати, изплаща възнаграждения и други на персонала в ОПС. Изготвя сведения, справки, удостоверения и други, касаещи трудовите възнаграждения.

 

Документи за участие се приемат до 06.11.2017 година в отдел “Човешки  ресурси” на ул. “Владайска” № 33, 1081 гр. София, тел. 02/ 949 6555.