Обява за подбор по документи с провеждане на тест и интервю за длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПС ІIІ кат.“, В ОПС КЮСТЕНДИЛ

05.10.2018

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ “ЗАПАДЕН РЕГИОН”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за подбор по документи с провеждане на тест и интервю

за длъжността

 „СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПС ІIІ кат.“,

В ОПС КЮСТЕНДИЛ

 Необходими документи:

 • Заявление;
 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от трудова книжка.

Изисквания към кандидатите:

 • Образование – Средно специално
 • Специалност - Икономическа
 • Стаж по специалността – мин. 3 год.
 • Компютърна грамотност

Основни задължения:

 • Осъществява оперативна дейност, свързана със счетоводството на ОПС;
 • Участва в съставянето на първични счетоводни документи и в организацията на документооборота;
 • Своевременно осчетоводява чрез приложен софтуер, стопанските операции въз основа но счетоводни документи;
 • Изготвя сведения, справки, данни, извлечения и други по искане на ръководството за текущи и минали периоди.

Документи за участие се приемат до 12.10.2018 година в отдел “Човешки  ресурси” на ул. “Владайска” № 33, 1081 гр. София, тел. 02/ 949 6433.