Обява за подбор по документи с провеждане на тест и интервю за длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПС І-ва и ІІ-ра кат.” В ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

05.10.2018

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ “ЗАПАДЕН РЕГИОН”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 за подбор по документи с провеждане на тест и интервю

за длъжността

 „СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПС І-ва и ІІ-ра кат.”

В ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

 

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от трудова книжка.

Изисквания към кандидатите:

 • Образование – Средно специално
 • Специалност – Икономическа
 • Стаж по специалността – мин. 3 год.
 • Компютърна грамотност

Основни задължения:

 • Осъществява оперативна дейност, свързана със счетоводството на ОПС;
 • Участва в съставянето на първични счетоводни документи и в организацията на документооборота;
 • Своевременно осчетоводява чрез приложен софтуер, стопанските операции въз основа но счетоводни документи;
 • Изготвя сведения, справки, данни, извлечения и други по искане на ръководството за текущи и минали периоди.

Документи за участие се приемат до 12.10.2018 година в отдел “Човешки  ресурси” на ул. “Владайска” № 33, 1081 гр. София, тел. 02/ 949 6555.