Сключен договор с независим финансов одитор

13.03.2013

На 13.03.2013г. беше подписан договор с „Гранд Торнтон” ООД за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните счетоводни стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2012 г. и 2013 г., включващ и междинен одит на съкратен финансов отчет за първо полугодие на 2013 г.