Промяна в състава на Съвета на директорите на "Български пощи" ЕАД

21.05.2013

С Протокол № ПД - 88/20.05.2013г. на Кристиан Кръстев - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството му на орган, който упражнява правата на държавата  като едноличен собственик на капитала на "Български пощи" ЕАД, гр. София, е освободен Деян Стоянов Дънешки, като член на Съвета на директорите на "Български пощи" ЕАД, и е избран Людмил Стоянов Александров за нов член на съвета на директорите на Дружеството.

С решение на Съвета на директорите на "Български поши" ЕАД, по т. 2 от Протокол № 22/20.05.2013г., за изпълнителен член на Съвета на директорите - главен изпълнителен директор е избран Людмил Стоянов Александров. Започната е процедура по вписване на промяната в обстоятелствата в Агенция по вписванията.