Вписване на промяна в състава на Съвета на директорите

29.11.2013

Извършена е промяна в състава на Съвета на директорите на ''Български пощи'' ЕАД, с която е освободен Пламен Киров Павлов като член на Съвета на директорите и е избрана Румяна Петрова Димитрова за нов член на Съвета на директорите. С решение на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД по т. 2 от Протокол №42/29.11.2013 г., за изпълнителен член на Съвета на директорите – главен изпълнителен директор,  е избран Валентин Николчов Петков. Промяната в обстоятелствата е вписана в Търговския регистър на 06.12.2013 г.