Вписване на промяна в състава на Съвета на директорите

20.11.2014

Извършена е промяна в състава на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД, с която  е освободен Станислав Дочев Дочев като член на Съвета на директорите и е избран Деян Стоянов Дънешки за нов член на Съвета на директорите на Дружеството. С решение на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД по т. 2 от Протокол №38/2014 г., за изпълнителен член на Съвета на директорите – главен изпълнителен директор,  е избран Деян Стоянов Дънешки. Промяната в обстоятелствата е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 18.11.2014 г.