Вписване на промяна в състава на Съвета на директорите

26.11.2014

Извършена е промяна в състава  на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД, с която   освободена Румяна Петрова Димитрова, като член на Съвета на директорите, и е избрана Емилия Димитрова Фачева за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, за срок от три години. Промяната в обстоятелствата е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 25.11.2014 г.