Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Пловдив) - ОПС Хасково

27.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

         РУ Пловдив на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД 24.04-355/20.10.2017г. на Директор РУ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:

 

Обект

Адрес

Мес. Цена    /без ДДС/

Депозит /без ДДС/

1

Помещение 19кв.м

гр.Хасково, жк Орфей, к-с Веспрем, кл.3

   230 лв.

   115 лв.

         

Цена на документацията - 25 лв., без ДДС. Закупува се от ОПС Хасково, ул. Добруджа 14 и РУ БП ЕАД Пловдив, пл. Централен 1, след заплащане в касата на посочените адреси. Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация при представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

            Заявления за участие  се подават лично или по пощата в деловодството в сградата на РУ на БП  ЕАД Пловдив, пл. Централен 1, етаж 2, стая 101, в срок до 10.30 ч. в деня на търга.

          Дата, час и място на търга – на 15-ия ден след датата на публикуване на обявлението за търга в ежедневник, от 11.00 часа в сградата на РУ на “Български пощи” ЕАД Пловдив.

За контакт:032/ 276220, 0879256594 инж. Цвета  Ставрева.                

Обявлението е публикувано във в-к Марица, бр.250  / 27.10.2017 г.