Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Североизточен регион) - ОПС Варна

06.11.2017

                                                               О Б Я В Л Е Н И Е

 

Регионално управление „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № 531/31.10.2017 г. на Директора на РУ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Площ 2 кв.м. във фоайето на ПС Варна 9006, ОПС Варна, находяща се в гр.Варна, к.к. „Св.Св.Константин и Елена”.

Начална тръжна месечна цена –  90.00 /деветдесет/ лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15.00 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на  РУ „Североизточен регион” на “Български пощи” ЕАД, гр. Варна, ул.”Парижка комуна” № 1  преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на РУ „Североизточен регион” на “Български пощи” ЕАД Варна, гр. Варна, бул. ”Съборни” № 42 в деня на провеждане на търга не по-малко от 30 мин. преди началото на търга.

Търгът ще се проведе в 16.00 часа, в сградата на РУ„СИР” на “Български пощи” ЕАД, гр. Варна, бул.”Съборни” № 42 на 14-тия ден след публикуването на обявлениието за провеждане на процедурата, ако деня се пада почивен на първия работен ден след него.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 16.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

Лице и телефон за контакти: Пламен Генов 052 622594

 

Обявлението е публикувано във в-к Позвънете , бр. 218 / 03.11.2017 г.