Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Югоизточен регион) - ОПС Сливен

19.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № 83/12.01.2018 на Директора на РУ „ЮИР“ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект: Помещение с площ от 93.24 кв.м, разположено на първия етаж на ПС Сливен–Ц, ул. “Ген. Скобелев“ № 3, гр. Сливен, при начална тръжна месечна цена – 700 (седемстотин) лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга – 350 лева,  без ДДС.

            Цена на тръжната документация – 30 (тридесет) лева с ДДС. Същата се заплаща в касата на ПС Сливен–Ц, ул. “Асеновска” № 1 или по банковата сметка на ОПС Сливен, преди получаване на документацията.

            Оглед на обектите се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

            Заявления за участие се подават в сградата на ПС Сливен–Ц, гр.Сливен, ул. “Асеновска” № 1 в срок до 10.30 часа в деня на търга.

Търгът ще се проведе на  14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 11.00 часа в сградата на ПС Сливен – Ц, ул. “Асеновска” № 1.

            За контакти: С. Великова - 0879 010 677,

                                Зл. Караджова – 0879 256 733

 

            Обявлението е публикувано на 19.01.2018 г. в-к Монитор