ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН) - гр. Пловдив

23.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-578/19.10.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно: АПАРТАМЕНТ № 1/1, етаж първи, вход ”А” в блок 223, находящ се в гр.Пловдив, квартал „Изгрев-изток", улица „Бъндерица" № 12, със застроена площ 82.94 кв.м., състоящ се от: стаи, кухня, пералня, баня, клозет и антре, с изложение север, юг, изток, заедно с изба № 13 с площ 5.39 кв.м., както и 0.799% идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, с начална тръжна цена в размер на 39 000 /тридесет и девет хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 06.11.2017 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

   Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 7 800 лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева
                                  02/949 32 14 – Ив.Митова

Обявлението е публикувано на 22.10.2017 г. в-к Телеграф