ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Южен централен регион) - ОПС Хасково - гр. Димитровград

16.11.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед №РД-08-615/13.11.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 5 с кадастрален идентификатор 21052.1016.181.12.8, с административен адрес: гр. Димитровград, п.к. 6400. ул. "Гео Милев” № 2, вход „А”, етаж 2, апартамент № 5, със застроена площ на обекта от 52.70 кв.м., ведно с мазе с полезна площ от 16.73 кв.м., както и ведно с 6.34 % идеални части от общите части на сградата.

            Началната тръжна цена е в размер на 8 000 (осем хиляди) лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 29.11.2017 г. от 14.00 часа в сградата на Централно управление на „БП” ЕАД, ул. ”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр. София.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл. ”Централен” № 1, в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Акад.Стефан Младенов” № 1, блок 31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 1 600 (хиляда и шестстотин) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: К.Бабалеева – 02/949 31 96

                               Ив.Митова – 02/949 32 14

     

Обявлението е публикувано на 15.11.2017 г. в-к Телеграф