ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Северен централен регион) - ОПС Русе

24.11.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-632/20.11.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 63427.5.501.1.10, целият със застроена площ 80,83 кв.м., находящ се на нулевия етаж, в част от подблоковото пространство на сграда с идентификатор № 63427.5.501.1, застроена с отстъпено право на строеж в поземлен имот № 63427.5.501 по кадастрална карта на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Димчо Дебелянов” № 3 и представляващ два броя гаражи.

Началната тръжна цена е в размер на 55 000 /петдесет и пет хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 11.12.2017 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 200 /двеста/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „СЦР”, гр.Плевен, ул. „Хан Крум” № 3 или в ЦУ на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 11 000 (единадесет хиляди) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                02/949 32 14 – Ив.Митова

 

            Обявлението е публикувано на 24.11.2017 г. в-к Телеграф