ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Северен централен регион) - ОПС Русе

24.11.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-631/20.11.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот: ПАНЕЛЕН ГАРАЖ с идентификатор № 63427.7.109.1, със ЗП 19,00 кв.м., застроен в ПИ с идентификатор № 63427.7.109 по кадастрална карта на гр. Русе, общ. Русе, обл.Русе, одобрена със Заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Русе, бул. ”Липник” № 50.

Началната тръжна цена е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 11.12.2017 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „СЦР”, гр.Плевен, ул. „Хан Крум” № 3 или в ЦУ на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 2 000 (две хиляди) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                02/949 32 14 – Ив.Митова

 

            Обявлението е публикувано на 24.11.2017 г. в-к Телеграф