ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Северен централен регион) - ОПС Русе

24.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № РД-08-21/08.01.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

Реално обособена част от първия етаж на сградата с идентификатор 63427.2.437.2.5, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/ 16.05.2007 г. на Изп.директор на АК, с адрес на имота: гр.Русе, Община Русе, пл. ”Батенберг”, ет.1, който обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.437, с предназначение на обекта: Гараж в сграда, брой нива: 1, с площ по документ: 78.72 кв.м, на едно ниво, при съседи: на същия етаж 63427.2.437.2.4, под обекта: няма, над обекта: 63427.2.437.2 6, състояща се от два гаража, тоалетна, съблекалня и баня, при граници и съседи: на север - двор и сградата на телефонната палата, собственост на БТК АД, на изток - ул. „Дондуков Корсаков", на юг - гараж, собственост на БТК АД и на запад – двор помещение за дизел агрегат, вход и стълбищна клетка, собственост на БТК АД, както и 12.32 % идеални части от общите части на сградата.

Началната тръжна цена е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 08.02.2018 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Северен централен регион”, гр.Плевен, ул. ”Хан Крум” № 3, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                02/949 32 14 – Ив.Митова

 

             Обявлението е публикувано на 24.01.2018 г. в-к Телеграф