ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Южен централен регион) - ОПС Пазарджик

25.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-23/08.01.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 55155.505.663.1.2 по КККР на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: град Пазарджик, п.к.4400, бул. "Христо Ботев" № 51, ет.1, апартамент 2, който обект се намира в сграда № 1, която сграда е разположена в ПИ с идентификатор 55155.505.663, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 38.12 кв.м., ВЕДНО с прилежащи части: изба №2 с площ от 4.75 кв.м. и 38.12/1960 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.505.663.1.1, под обекта: няма, над обекта: 55155.505.663.1.6, стар идентификатор – няма.

Началната тръжна цена е в размер на 26 000 /двадесет и шест хиляди/ лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 09.02.2018 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 5 200 (пет хиляди и двеста) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                 02/949 32 14 – Ив.Митова

             Обявлението е публикувано на 25.01.2018 г. в-к Телеграф