ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Югоизточен регион) - ОПС Сливен, с. Медвен

26.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед №РД-08-24/08.01.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

205/295 идеални части от УПИ II- за поща, кв.29 по плана на с.Медвен, общ. Котел, одобрен със Заповед № 1012/26.11.1980 г., изменен със Заповед № 148/28.02.2003 г. целият с площ от 295 кв.м., при граници на имота : улица. УПИ IV- 187, УПИ IX -182 и УПИ I- за фурна, ВЕДНО с част от двуетажна паянтова жилищна сграда, а именно: целият първи етаж, състоящ се от две стаи с входни антрета, баня с тоалетна и предверие, със застроена площ от 75 кв.м. и част от втория етаж, представляващ Самостоятелен обект с площ от 37 кв.м., включващ две стаи спални и тераса (лоджия), при граници: север - улица, изток -вътрешен двор, юг – външен зид и запад - помещения на „Стефанов комерс" ЕООД, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата.

Началната тръжна цена е в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 12.02.2018 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Югоизточен регион”, гр.Бургас, ул. „Цар Петър” № 2, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 8 000 (осем хиляди) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

 В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                 02/949 32 14 – Ив.Митова

             Обявлението е публикувано на 26.01.2018 г. в-к Телеграф