ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Северен централен регион) - ОПС Габрово

02.03.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед  № РД-08-97/26.02.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на притежаваната част от  недвижим имот, находящ се в гр.Габрово-5311, кв.Водици:

А) 37,49 % ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81904.703.1, с площ от 4 093 кв.м по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Чарково, п.к. 5300, кв.Водици, Община Габрово, ведно с построените в имота сгради;

Б) 37,49 % ид.части от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА - ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор № 81904.703.1.1, със застроена площ 306,00 кв.м;

В) 37,49 % ид.части от МАСИВНА ПРИСТРОЙКА - ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ с идентификатор № 81904.703.1.2, със застроена площ 66,00 кв.м;

Г) 37,49 % ид.части от СГРАДА НА СЪОБЩЕНИЯТА с идентификатор № 81904.703.1.3, със застроена площ 46,00 кв.м по геодезическо заснемане, а по архитектурни проекти - заснемане и реконструкция на сградата, одобрени на 29.05.1985 г., със застроена площ 30,10 кв.м.

Началната тръжна цена е в размер на 49 500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин) лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 19.03.2017 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул. ”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

            Цена на тръжната документация – 100 лева, без ДДС. Същата се получава след заплащане в касите на РУ „СЦР”, гр.Плевен, ул. „Хан Крум” № 3, на ЦУ на “БП” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Закупува се до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 9 900 (девет хиляди деветстотин) лева, преведен по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалните търгове, от 14.00 ч., при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                02/949 32 14 – Ив.Митова

            Обявлението е публикувано на 02.03.2018 г. в-к Монитор