ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Северен централен регион) - ОПС Русе

02.03.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-98/26.02.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните собствени на дружеството недвижими имоти, а именно:

          I. ½ (една втора) ид.част от ПИ с идентификатор 63427.9.1234 по кадастрална карта на гр. Русе, обл. Русе, одобрена със Заповед № РД-18-71/24.11.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, административен адрес: гр. Русе, кв. „Долапите”, ул. ”Кула” № 2, целият с площ по скица №8132/21.07.2008 г. на АГКК от 13 531 кв.м., а по АДС № 4483/ 01.1973 г., издаден от ГНС Русе - 15 000 кв.м.;

          II. Самостоятелни обекти в сграда и отделни сгради, предназначени за промишлена дейност и складова база, застроени в описания в точка I (едно римско) поземлен имот с идентификатор 63427.9.1234 по кадастрална карта на гр. Русе, обл. Русе, подробно описани в тръжната документация.

         Началната тръжна цена е общо в размер на 330 000 (триста и тридесет хиляди) лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 19.03.2017 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул. ”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 250 лв., без ДДС. Същата се получава след заплащане в касите на РУ „СЦР”, гр.Плевен, ул. „Хан Крум” № 3, на ЦУ на “БП” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Закупува се до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 33 000 (тридесет и три хиляди) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: К.Бабалеева – 02/949 31 96

                                Ив.Митова – 02/949 32 14

            Обявлението е публикувано на 02.03.2018 г. в-к Монитор