ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Западен регион) - ОПС Враца

06.03.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-99/26.02.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

½ /една втора/ идеална част от имот номер 501001 /пет нула едно нула нула едно/ в землището на с. Курново с ЕКАТТЕ 40693, общ. Роман, целият с площ от 2.000 /два/ дка, заедно с ½ /една втора/ идеална част от построените в имота двуетажна масивна сграда-учебно-техническа база, построена 1975 г., застроена върху площ от 127 /сто двадесет и седем/ кв.м. и стопанска постройка с площ от 36,00 /тридесет и шест/ кв.м, при граници и съседи на имота: имот № 152010, пасище с храсти на Община Роман, имот № 245002, залесена територия - наследници на Йото Гергов Вутов.

Началната тръжна цена е в размер на 13 500 (тринадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 21.03.2018 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

            Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Същата се заплаща в касата РУ „Западен регион”, гр.София, ул. „Владайска” № 33 или в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по посочената банкова сметка на „Български пощи” ЕАД. Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 2 700 (две хиляди и седемстотин) лева, преведена по банковата сметка или в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД на посочения адрес.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                02/949 32 14 – Ив.Митова

Обявлението е публикувано на 06.03.2018 г. в-к Телеграф