ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Западен регион) - ОПС Благоевград, с. Чучулигово

07.03.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед  № РД-08-103/27.02.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

            УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-111 /първи, отреден за имот с планоснимачен номер сто и единадесет/ в квартал 20 /двадесет/ по регулационния план на с.Чучулигово, Община Петрич, Област Благоевград, целият с площ от 922 кв.м /деветстотин двадесет и два квадратни метра/, при съседи по скица №7/14.01.2015 г., издадена от Кметство с.Кулата, община Петрич: северозапад - улица с о.т.6-9, запад- УПИ II /втори/, отреден за Кметство и озеленяване и КОО, изток и югоизток-улица, ВЕДНО с построената в същия урегулиран поземлен имот ПОЛУМАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 72,00 кв.м /седемдесет и два квадратни метра/.

Началната тръжна цена е в размер на 13 500 (тринадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 22.03.2018 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

            Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Същата се заплаща в касата РУ „Западен регион”, гр. София, ул. „Владайска” № 33, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по посочената банкова сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер 2 700 (две хиляди и  седемстотин) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                02/949 32 14 – Ив.Митова

 

            Обявлението е публикувано на 07.03.2018 г. в-к Телеграф