Последно публикувани съобщения

24.04.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0003}: „Доставка на пощенски чували и платнени торби по две обособени позиции”
21.04.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2017-0008}: „Избор на застраховател за сключване на Застраховка „ Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД“
20.04.2017Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0002}: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на Firewall, Spam, Filter и Application Delivery Controller за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
12.04.2017Сключен Договор 95 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2016-0018}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по осем обособени позиции”
11.04.2017Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка (9062005): „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
9062755Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9062755}: „Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД”28.03.2017Отворена
9062767Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9062767}: „Доставка на разхладителни напитки (натурална минерална вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД ”28.03.2017Отворена
00276-2017-0008Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0008}: „Избор на застраховател за сключване на Застраховка „ Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД“24.03.2017Отворена
00276-2017-0009Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0009}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции"24.03.2017Отворена
00276-2017-0006Процедура на договаряне без обявление с предмет, {00276-2017-0006}: „Доставка на горива за нуждите на „Български пощи“ЕАД22.03.2017Отворена
00276-2017-0007Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет, {00276-2017-0007}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ 22.03.2017Отворена
9062261Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, (9062261): „Доставка на бланки „Известие за доставяне” с лепящ гръб за нуждите на „Български пощи” ЕАД“13.03.2017Отворена
9062005Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, (9062005): „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД06.03.2017Отворена
Покана до определено лице {2}- чл. 191, ал. 1 т. 2 от ЗОП 02.03.2017Отворена
9061923Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9061923}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”01.03.2017Отворена
00276-2017-0002Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2017-0002}: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на Firewall, Spam, Filter и Application Delivery Controller за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“27.02.2017Отворена
00276-2017-0003Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0003}: „Доставка на пощенски чували и платнени торби по две обособени позиции”27.02.2017Отворена
00276-2017-0005Решение за откриване на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет, {00276-2017-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона по три обособени позиции"27.02.2017Отворена
9061620Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9061620}: “Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST за нуждите на „Български пощи” ЕАД”20.02.2017Отворена
Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2016 г.” по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/14.02.2017Отворена
9061404Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9061404}: „Доставка на електронни везни за нуждите на „Български пощи” ЕАД13.02.2017Отворена
Покана до определено лице {1}- чл. 191, ал. 1 т. 2 от ЗОП03.02.2017Отворена
00276-2017-0001Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова злополука“ на служителите в „Български пощи“ ЕАД“, застраховка „Автокаско“, застраховка „Имущество (движимо и недвижимо)” и застраховка „Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД по пет обособени позиции“11.01.2017Отворена