Последно публикувани съобщения

22.01.2018Сключен Договор № 298 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0022}: «Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»
22.01.2018Съобщение за спиране на процедура, обществена поръчка (00276-2017-0031): „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
17.01.2018Становище за осъществен контрол, обществена поръчка {00276-2017-0030}: „Доставка на природен газ (метан) за отопление в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД”, с 13 обособени позиции, по доставчици"
16.01.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
15.01.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {00276-2017-0026}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нуждите на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД“

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2018-0001Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” 16.01.2018Отворена