Последно публикувани съобщения

19.06.2018Сключен Договор № СД-06-10 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2017-0022}: «Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»
15.06.2018Сключен Договор № 103 за изпълнение, обществена поръчка {4}: „Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство (Конто 66) за нуждите на „Български пощи“ЕАД ...“
15.06.2018Сключен Договор № 113 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2018-0002}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
13.06.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9076020}: „Изграждане на единен център за наблюдение на локални охранителни системи (ЛОС) в обекти на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД"
13.06.2018Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0008}: „Доставка, монтиране и пускане в експлоатация на сортировъчна машина за пощенски пратки с тегло от 50 гр. до 2 кг. за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2018-0008Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0008}: „Доставка, монтиране и пускане в експлоатация на сортировъчна машина за пощенски пратки с тегло от 50 гр. до 2 кг. за нуждите на „Български пощи” ЕАД”13.06.2018Отворена
Възлагане на обществена поръчка с предмет {5}: „Абонаментно поддържане на софтуерен продукт „Интегрирана система за управление на човешките ресурси „Аладин“ за нуждите на „Български пощи“ЕАД за срок от 48 месеца“ 04.06.2018Отворена
9076409Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9076409}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”23.05.2018Отворена
9076020Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9076020}: „Изграждане на единен център за наблюдение на локални охранителни системи (ЛОС) в обекти на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД"14.05.2018Отворена
Възлагане на обществена поръчка с предмет {4}: „Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство (Конто 66) за нуждите на „Български пощи“ЕАД – Централно управление, 28 ОПС и 2 СП за срок от една година“09.05.2018Отворена
00276-2018-0007Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0007}: “Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД"08.05.2018Отворена
9075266Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9075266}: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите на открито при високи летни температури“24.04.2018Отворена
Конкурс за избор на банка за предоставяне на банков кредит при определени параметри на „Български пощи“ЕАД24.04.2018Отворена
Покана до определено лице {3}- чл. 191, ал. 1 т. 2 от ЗОП13.04.2018Отворена
00276-2018-0006Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, {00276-2018-0006}: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3.5 тона и автобуси”30.03.2018Отворена
9074090Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9074090}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“21.03.2018Възложена
00276-2018-0005Решение за откриване на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет, {00276-2018-0005}: „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по четири обособени позиции“19.03.2018Отворена
00276-2018-0004Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0004}: „Доставка на хартии за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции15.03.2018Отворена
9073831Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9073831},с предмет: : „Доставка на фискални касови апарати за нуждите на 80 бр. ПС без мобилно покритие и нефискални принтери необходими за работа с ИАСУТД – PAWN“14.03.2018Възложена
9073790Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9073790}: „Доставка и монтаж на компоненти за изграждане и поддръжка /профилактика/ на пожароизвестителни системи в обектите на „Български пощи” ЕАД“13.03.2018Възложена
00276-2018-0003Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0003}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции“02.03.2018Възложена
00276-2018-0002Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0002}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”07.02.2018Възложена
9072504Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9072504}: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10О С и в неотопляеми помещения”26.01.2018Отворена
00276-2018-0001Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” 16.01.2018Отворена