Чрез вътрешни пощенски парични преводи физически и юридически лица могат да превеждат суми на получатели /физически и юридически лица/ в брой или по банкова сметка.

Вътрешните пощенски парични преводи са два вида – обикновени и експресни. И двата вида се приемат и изплащат във всички пощенски станции.

Обикновените преводи се пренасят като пощенски пратки и се изплащат в пощенската станция, обслужваща адреса на получателя. Експресните преводи се извършват on-line и могат да се изплащат във всяка пощенска станция, без значение за къде са адресирани. За експресните преводи допълнително към цената за превод на сумата се заплаща цена от 1,20 лв. независимо от сумата на превода.

Максималният размер на  вътрешните пощенски парични преводи е 6000 лв.

Подателите на пощенски парични преводи могат да ползват и други допълнителни услуги:

 • "Известие за доставяне" (изплащане) – при заплащане на допълнителна цена подателят получава писмено известие, оформено с подпис от получателя.
 • "До поискване" - в адреса подателят посочва само пощенска станция, пощенски код и три имена на получател. Преводът се изплаща при поискване от получателя.
 • "Съобщение на подателя" - подателят изпраща и съобщение до получателя заедно с паричния превод при заплащане на допълнителна цена.
 • SMS известяване за наличен експресен паричен превод за получателя и SMS известяване за подателя на експресен паричен превод, с което се уведомява при изплащането или неизплащането му.

Пълна информация за цените можете да намерите тук или да използвате онлайн калкулатора.

Обикновените пощенски парични преводи могат да се изплащат и чрез превод по посочена банкова сметка на физически или юридически лица при заплащане на допълнителна цена от 0,50 лв.за тази услуга независимо от преводната сума.

С пощенски паричен превод по банкова сметка могат да се заплатят местни данъци и такси, лични осигуровки за плащане към бюджета към ТД на НАП, банкови и лизингови вноски, такси за документи за самоличност, глоби към КАТ, такси за свидетелства за съдимост, такси към структурите на прокуратурата, както и администрирани от НАП приходи за Републиканския бюджет по вид плащане 111111 и др.

Допълнителна информация относно плащанията към НАП, както и банковите сметки на ТД на НАП може да се открие на официалната страница на Националната агенция за приходите - http://www.nap.bg/page?id=328.

Начин на изплащане:

 • Получателите на паричните преводи, с изключение на тези „До поискване” и тези, за които подателят е заявил услуга „SMS известяване за получателя“, се уведомяват с покана на адрес за постъпил на тяхно име обикновен или експресен паричен превод в пощенската станция.
 • Вътрешни обикновени и експресни парични преводи се изплащат на получателите или на упълномощени от тях лица срещу представяне на документ за самоличност.

Място на получаване:

 • На гише в пощенската станция.
 • Сумите за безкасов превод се превеждат по посочената от подателя банкова сметка на получателя (титуляра).

Срок за изплащане:

 • Получателят на обикновен или експресен паричен превод има право да получи превода си в срок от 20 дни от датата на издаване на превода.
 • След изтичане на този срок преводът се връща на подателя, като срокът за изплащане на подател е 10 дни от датата на връщането.
 • След изтичане на срока на подателя неизплатен превод може да бъде изплатен на подател или получател до три години след годината на издаване на превода при подаване на заявление за подновяване на срока и заплащане на съответната цена.

При подаване на заявление и заплащане на съответната цена подателят и получателят могат да изискат справка, издаване на ксерокопие на приети и изплатени преводи и др.

Услугата се предлага във всички пощенски станции