Условия за подаване на рекламации

Съгласно изискванията на т. 56 от „Общите условия на договора с потребителите на универсалната пощенска услуга и пощенските парични преводи ,извършвани от”Български пощи” ЕАД (Общи условия), рекламация може да предяви подателят на пратката/ пощенският паричен превод, до момента на получаването/ изплащането от / на получателя.

До момента на получаването/ изплащането на пратката/ пощенският паричен превод, получателят може да предяви рекламация само с писмено съгласи на подателя.

Съгласно т. 58 от „ Общите условия” срокът за предявяване на рекламация е шест месеца от датата на подаването на пратките или записите.

Съгласно т. 59 от „Общите условия” „Български пощи” са длъжни в срок до 1 месец от предявяване на рекламация за вътрешните пощенски пратки и парични преводи и 3 месеца за международните пощенски пратки да уведомят подателят на рекламацията за резултата. При уважаване на рекламацията обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението.

Подадена рекламация се разглежда само когато са попълнени всички данни за пратката посочени в системата за рекламации и е предоставено копие от разписката, получена при подаване на пратката.

Обезщетения на подателите на вътрешни и международни препоръчани пратки (писмо, малък пакет) и колети ще се изплащат само след представяне на попълнена декларация-образец. При непредставяне на горецитираната декларация – образец, обезщетения за основателни рекламации няма да бъдат изплащани.

 

За достъп до системата за Рекламации (RQMS) кликнете върху изображението:

    

При проблеми с регистрация в Системата или при подаване на заявка:

  • Телефон за връзка - 02/949 31 30                                                    

Ако това е Вашият първи достъп до системата, моля регистрирайте се посредством линка “Signup Now” на входната страница. Въведете своите данни ( Име, Фамилия и E-mail ).

На посочения от Вас E-mail ще получите потребителско име и парола за достъп. От този момент вече ще имате възможност да въвеждате Вашите рекламации online, както и да получавате информация за хода на тяхната обработка.


Посочените по-долу телефони са за информация относно попълване на заявките за жалби и рекламации, за справки за рекламации, за които не е получен отговор в регламентираните срокове /до един месец от предявяване на рекламация за вътрешни пощенски пратки и парични преводи и до три месеца за международни пощенски пратки и парични преводи/, за въпроси, свързани с отговори на жалби и рекламации, за обезщетения по рекламации .

Телефони за жалби и рекламации:

  • Вътрешни пратки и парични преводи - 02/9493326
  • Международни входящи пощенски пратки - 02/9493121 , 02/9493343
  • Международни изходящи пощенски пратки - 02/9493190
  • Международни парични преводи - 02/9493398
  • Куриерски услуги - 02/8320041

Работно време - всеки делничен ден от 9:00 ч. - 17:30 ч. 

За всички останали въпроси моля посетете раздел Контакти или се свържете с нас на:

 

Адрес:

ул. "Академик Стефан Младенов" 1,

блок 31, 1700 София