2014 г.

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП29.12.2014Затворена
Доклад от председателя на комисията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чували за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции"23.12.2014Затворена
Протоколи от работата на комисията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти в открита процедура с предмет „Доставка на чували за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции"23.12.2014Затворена
Решение на Възложителя по обществена поръчка „Доставка на чували за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции" 23.12.2014Затворена
Сключен договор за изпълнение на обществена поръчка: „Доставка на активно мрежово оборудване"23.12.2014Затворена
Протокол № 1 от заседание на комисията по обществена поръчка, с предмет: „Доставка на сървъри за съхранение на информация“23.12.2014Затворена
Решение на Възложителя по обществена поръчка „Доставка на работно облекло за работещите в „Български пощи” ЕАД”22.12.2014Затворена
Информация за дата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор № 183/11.11.2014 г.17.12.2014Затворена
Обявление относно провеждане на процедура по Рамковo споразумениe № 29/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”16.12.2014Затворена
Протокол от заседание на комисията по обществена поръчка с предмет "Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД"15.12.2014Затворена
Протокол от заседание на комисията по обществена поръчка чрез публична покана „Доставка на активно мрежово оборудване за нуждите на „Български пощи” ЕАД”10.12.2014Затворена
Договор и анекс към обществена поръчка с предмет „Доставка на гориво по проект ESF-2203-01-11007/ BG051PO001-2.2.03-0083 „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център”10.12.2014Затворена
Решение за промяна по открита процедура с предмет: „Доставка на сървъри за съхранение на информация“10.12.2014Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чували за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции”08.12.2014Затворена
Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП05.12.2014Затворена
Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП04.12.2014Затворена
Обявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2014-0018}: „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ“03.12.2014Затворена
Протокол от заседание на комисията по обществена поръчка „Разработване (внедряванe) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и обучение във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на труд"02.12.2014Затворена
Сключени договори за изпълнение на обществена поръчка „Доставка на чанти и колички с чанти за разнос на кореспонденция с 2 обособени позиции"01.12.2014Затворена
Сключен договор за изпълнение на обществена поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства”28.11.2014Затворена
Сключен договор 181 за изпълнение по рамково споразумение: ”Предоставяне на цифрова мобилна услуга”28.11.2014Затворена
Съобщение за оттегляне на публична покана с предмет: „Изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД” в три обособени позиции.28.11.2014Затворена
Разяснения относно обявена процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: „Изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД”26.11.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД” в три обособени позиции24.11.2014Затворена
Протокол от заседание на комисията по обществена поръчка „Доставка на чували за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД”20.11.2014Затворена
Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП20.11.2014Затворена
Обявление относно провеждане на процедура по Рамковo споразумениe № 30/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”20.11.2014Затворена
Сключени договори за изпълнение - "Доставка на брикети" и "Доставка на дърва за огрев"20.11.2014Затворена
Сключен договор за изпълнение - "Доставка на газьол, предназначен за отопление"19.11.2014Затворена
Сключен договор за изпълнение на обществена поръчка "Абонаментно обслужване на септични ями"18.11.2014Затворена
Сключен договор за изпълнение на обществена поръчка "Инженеринг за преработка на отоплителни инсталации"18.11.2014Затворена
Разяснения относно обявена процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: "Доставка на чували за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД"17.11.2014Затворена
Разяснения относно обявена процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД” 17.11.2014Затворена
Съобщение за оттегляне на публична покана с предмет: „Изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД” в четири обособени позиции.14.11.2014Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електронни везни”07.11.2014Затворена
Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП07.11.2014Затворена
Обявление относно провеждане на процедура по Рамковo споразумениe № 28/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”07.11.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД” в четири обособени позиции05.11.2014Затворена
Протокол от заседание на длъжностните лица по обществена поръчка чрез публична покана "Доставка на електронни везни"31.10.2014Затворена
Протокол от заседание на длъжностните лица по обществена поръчка чрез публична покана "Инженеринг за преработка на отоплителни инсталации"28.10.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на активно мрежово оборудване за нуждите на „Български пощи” ЕАД”27.10.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана {9035128}: „Доставка на банкнотоброячни машини”24.10.2014Затворена
Обявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”24.10.2014Затворена
„Доставка на чували за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции"22.10.2014Затворена
Протокол от заседание на длъжностните лица по обществена поръчка чрез публична покана "Абонаментно обслужване на септични ями по две обособени позиции"22.10.2014Затворена
Обявление относно провеждане на процедура по Рамковo споразумениe № 29/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Бъ15.10.2014Затворена
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в „Български пощи” ЕАД01.10.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана {9034283}: „Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД30.09.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в „Български пощи" ЕАД 30.09.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на чанти и колички с чанти за разнос на кореспонденция” с 2 обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на чанти за разнос на кореспонденция”; Позиция 30.09.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Разработване (внедряванe) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и обучение във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на30.09.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана {9034277}: „ИЗМЕРВАНЕ НА ИМПЕДАНСА НА КОНТУР ФАЗА-ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК И СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ В „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД30.09.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9034285}: „Инженеринг за преработка на отоплителни инсталации” 30.09.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на банкнотоброячни машини”19.09.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментно обслужване на септични ями по две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „РСЦ Стара Загора” и Обособена позиция 2 – „БРСЦ – София”18.09.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Подновяване правото за ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus)”12.09.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на работно облекло за работещите в „Български пощи” ЕАД”09.09.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД през 2014 г.”09.09.2014Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на електронни везни"04.09.2014Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Управление на сервизното обслужване, ремонта и поддръжката на моторните превозни средства на „Български пощи” ЕАД”22.08.2014Затворена
Обявление за събиране на оферти за сключване на договор за изработване на информационни и рекламни материали по проект „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център”20.08.2014Затворена
„Български пощи” ЕАД Ви кани да представите ценова оферта на стойност до 20 000 лв. без ДДС за срока на целия договор за изготвяне на лицензирани оценки на недвижими имоти на дружеството по приложеното техническо задание 15.08.2014Затворена
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на ролни хартии за нуждите на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” при следните о01.08.2014Затворена
Утвърден протокол от работата на длъжностните лица за разглеждане на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:"Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитан29.07.2014Затворена
Утвърден протокол от работата на длъжностните лица за разглеждане на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административни сгради, работни помещения и прилежащи пл29.07.2014Затворена
Утвърден протокол от работата на длъжностните лица за разглеждане на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментно обслужване на климатични инсталации в Специализирано поделение „Българска филателия и н28.07.2014Затворена
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД”21.07.2014Затворена
Разяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за нуждите на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” при следните обособени позиции: 1. Позиция І. Ролна химизирана хартия –08.07.2014Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на „Български пощи” ЕАД“, при следните самостоятелно обособени позиции: ПОЗИЦИЯ 1: Персонални компютри; ПО30.06.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административни сгради, производствени помещения и прилежащи площи на „Български пощи” ЕАД”, с 6 (шест) обособени30.06.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2014 27.06.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментно обслужване на климатични инсталации в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД. 26.06.2014Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА РОЛНИ ХАРТИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И НУМИЗМАТИКА” С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ПОЗИЦИЯ І – „ РОЛНА ХИМИЗИРАНА ХАРТИЯ – ДО 70 ТОНА”; ПОЗИЦИЯ ІІ – 26.06.2014Затворена
Разяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Управление на сервизното обслужване, ремонта и поддръжката на моторни превозни средства на „Български пощи” ЕАД”20.06.2014Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на компютърна техника въведена в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”19.06.2014Затворена
Обявление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на разхладителни, тонизиращи и затоплящи напитки за работещите в „Български пощи” ЕАД, по 2 (две) обособ17.06.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД.12.06.2014Затворена
Обявление за събиране на оферти за проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация в „Централна сграда на Български пощи”-гр.Благоевград по проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“11.06.2014Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на „Български пощи” ЕАД“10.06.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на заваръчно – монтажни и шлосеро-механични операции за ремонт на фургони на товарни автомобили марка ИВЕКО, собственост на „Български пощи” ЕАД 10.06.2014Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Управление на сервизното обслужване, ремонта и поддръжката на моторни превозни средства на „Български пощи” ЕАД”04.06.2014Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”04.06.2014Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи” ЕАД”03.06.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по английски език за служители в „Български пощи” ЕАД”31.05.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Разработване (внедряванe) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и обучение във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на21.05.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за „Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи за нуждите на 21.05.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на 348 броя летни автомобилни гуми за автомобилите собственост на „Български пощи” ЕАД” 21.05.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД 07.05.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Цялостно сервизно обслужване на 2 броя печатащи устройства „XEROX DP 135” в „Хибриден център” на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” 07.05.2014Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на разхладителни, тонизиращи и затоплящи напитки за работещите в „Български пощи” ЕАД, по две обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка на разхладителни нап30.04.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на термопечатащи устройства, необходими за работа с ИАСУТД – PAWN“29.04.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове за нуждите на „Български пощи” ЕАД”23.04.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на работно облекло за работещите в „Български пощи” ЕАД”25.03.2014Затворена
Разяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Български пощи” ЕАД21.03.2014Затворена
Разяснение относно обявена процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Рециклиране на тонер касети Lexmark E120 за нуждите на ОВ и РСЦ на „Български пощи” ЕАД” 18.03.2014Затворена
Разяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Български пощи” ЕАД18.03.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Рециклиране на тонер касети Lexmark E120 за нуждите на ОВ и РСЦ на „Български пощи” ЕАД “14.03.2014Затворена
Разяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Български пощи” ЕАД13.03.2014Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици”11.03.2014Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”05.03.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на пликове С 6/5 с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“28.02.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на блейд сървъри за нуждите на „Български пощи” ЕАД”28.01.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментно обслужване на машини” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „ Български пощи” ЕАД ” с пет обособени позиции24.01.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изработка и доставка на чували за ценни пратки”21.01.2014Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез покана с предмет: „Доставка на пощенски кутии за непрепоръчани пощенски пратки” 21.01.2014Затворена

Търсене