2019 г.

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2019-0017Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0017}: „Услуги по абонаментна поддръжка (профилактика) на технически системи за сигурност. Доставка и монтаж на компоненти, необходими за осъществяване на абонаментната поддръжка (профилактика) на технически системи за сигурност“23.12.2019Възложена
00276-2019-0016Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0016}: „Избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на лицата в превозните средства“,„Каско“, „Трудова злополука“ за работниците и служителите на „Български пощи“ЕАД и застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, собственост или под отговорност на „Български пощи“ЕАД с три обособени позиции“, 1. Обособена позиция № 1 „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на лицата в превозните средства“ и „Каско“; 2. Обособена позиция № 2 "Застраховка „Трудова злополука“ за работниците и служителите на „Български пощи“ЕАД“; 3. Обособена позиция № 3 „Застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, собственост или под отговорност на „Български пощи“ЕАД“.23.12.2019Възложена
Провеждане на конкурс за „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2019 г. по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала 17.12.2019Изпълнена
00276-2019-0015Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0015}: „Доставка на приложни и комуникационни сървъри”11.12.2019Възложена
00276-2019-0014Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0014}: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси“01.11.2019Изпълнена
00276-2019-0013Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0013}: „Доставка на нефискални принтери, мобилни нефискални принтери за куриерски услуги и обновяване на налични нефискални принтери“29.10.2019Изпълнена
00276-2019-0012Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0012}: „Доставка на комплекти с негравирано датно клеймо, кутия със специален кръгъл тампон (кече) и резервен тампон“23.10.2019Възложена
00276-2019-0011Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0011}: „Доставка на хартиени артикули за нуждите на „Български пощи“ ЕАД с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 – „Самозалепващи се етикети“; Обособена позиция № 2 - „Хартия за канцеларски нужди“21.10.2019Изпълнена
9093097Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9093097} : „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - студозащитни и други лични предпазни средства“04.10.2019Изпълнена
00276-2019-0010Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0010}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - предпазни обувки и ботуши“24.09.2019Изпълнена
00276-2019-0009Процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0009}: „Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, състояща се от две обособени позиции“19.09.2019Изпълнена
00276-2019-0008Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0008}: „Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C, Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“16.09.2019Изпълнена
00276-2019-0007Процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0007}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга“05.09.2019Изпълнена
00276-2019-0006Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2019-0006}: „Наемане на принтери за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ 29.08.2019Изпълнена
9091537Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: {9091537} „Доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“19.08.2019Изпълнена
9091461Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9091461} „Доставка на електронни везни за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“15.08.2019Изпълнена
9090867Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с, предмет {9090867}: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“30.07.2019Изпълнена
9090700Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9090700} „Доставка на банкнотоброячни машини за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“25.07.2019Изпълнена
00276-2019-0005Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2019-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона“ 10.07.2019Изпълнена
00276-2019-0004Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: {00276-2019-0004}„Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи”ЕАД от служба по трудова медицина с две обособени позиции“: обособена позиция № 1 – „Осигуряване на обслужване за работниците и служителите на „Български пощи“ЕАД от служба по трудова медицина“ и обособена позиция № 2-„Предоставяне на услуга за измерване на контролиран параметър осветеност в работните помещения на обектите на „Български пощи“ЕАД“12.06.2019Изпълнена
9089085Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9089085} „Доставка на бутилирана /изворна или минерална/ вода за работещите на открито при високи летни температури в „Български пощи“ ЕАД“. 11.06.2019Изпълнена
Възлагане на обществена поръчка с предмет {6}: „Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор-WEB версия счетоводство (Конто 66)" за нуждите на Български пощи“ ЕАД-Централно управление, 28 ОПС и 2 СП за срок от една година“ чрез покана до определено лице на основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закон за обществените поръчки05.06.2019Изпълнена
00276-2019-0003Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0003}: „Доставка на комплекти с негравирано датно клеймо, кутия със специален кръгъл тампон (кече) и резервен тампон“21.02.2019Прекратена
00276-2019-0002Процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0002}: „Доставка на формуляри за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Известие за доставяне с лепящ гръб”, обособена позиция № 2: „Адресен етикет с баркод номер за куриерски услуги”13.02.2019Изпълнена
00276-2019-0001Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0001}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“17.01.2019Изпълнена
9084668Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9084668}: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“07.01.2019Изпълнена

Търсене