ХИБРИДНА ПОЩА

Хибридната поща е неуниверсална пощенска услуга, съгласно Закона за пощенските услуги. Съчетава предаването на изходните данни по интернет, обработка и персонализация на данните, пликоване и доставка като стандартна пощенска пратка.

Възможностите са големи – търговска кореспонденция, фактури, извлечения от сметки, рекламни кампании и много други. Всяко писмо се изпраща до конкретния получател и съдържа цялата изпратена информация от подателя.

В СП „Българска филателия” се получават изходните данни, извършва се персонализация, отпечатване на персонализирани съобщения върху хартия А4 и/или предварително отпечатани цветни бланки, групиране на документи по OMR код, селектиране на приложения, сгъване, влагане в пликове, доставка чрез пощенската мрежа на Български пощи.

Хибридна поща
Телефон: 02/ 955 29 09
E-mail: [email protected]