ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

НА ДОГОВОРА С  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА

„ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРКА С ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ВИНЕТКА”

 

 1. Заявка за изработването на „марка с персонализирана винетка”.

1.1. Заявката за изработване на „марка с персонализирана винетка“ се извършва чрез попълване и подписване на Договор-поръчка от физическо или юридическо лице.

1.2. При попълването на Договора-поръчка възложителят – физическо лице, декларира:

1.2.1. че е запознат с настоящите Общи условия, неразделна част от Договора-поръчка, които са публикувани и на електронната страница на „Български пощи” ЕАД, и че е съгласен с тях;

1.2.2. съгласието/несъгласието си „Български пощи” ЕАД да включи заявената от него „марка с персонализирана винетка“ в рекламен албум на персонализираните продукти за неопределен срок, включително и за музейни цели.

1.3. Когато възложителят е юридическо лице, неговият законен представител или изрично упълномощено от него лице декларира:

1.3.1. ЕИК – за юридическите лица търговци;

1.3.2. БУЛСТАТ – за юридическите лица, които не са търговци;

1.3.3. че е запознат с настоящите Общи условия, неразделна част от Договора-поръчка, които са публикувани и на електронната страница на „Български пощи” ЕАД, и че е съгласен с тях;

1.3.4. Съгласието/несъгласието си „Български пощи” ЕАД да включи заявената от него „марка с персонализирана винетка“ в рекламен албум на персонализираните продукти за неопределен срок, включително и за музейни цели;

1.3.5. Нотариално заверено пълномощно, когато заявката се подава от упълномощено лице.

1.4. Непредставянето на изискуемите в Декларацията към Договора-поръчка данни, посочени в т. 1.2. и т. 1.3., е основание „Български пощи” ЕАД да откаже да приеме поръчката за изработване на „марка с персонализирана винетка“, поради неспазване на настоящите Общи условия.

1.5. „Български пощи” ЕАД не придобива права върху интелектуалната собственост на предлаганите изображения за „марката с персонализирана винетка“, а възложителят няма право да препечатва сам или чрез другиго заявените от него за изработване в „Български пощи” ЕАД персонализирани продукти.

1.6. Когато изображението съдържа и текст на чужд език, възложителят е длъжен при поискване от страна на „Български пощи” ЕАД да представи текста на чужд език в официален превод на български език.

1.7. Единствено възложителят носи пълната отговорност за законосъобразността на използваното изображение, както и за обезщетение за причинени неимуществени и/или имуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от изработването на заявената „марка с персонализирана винетка“.

1.8. Възложител на услугата „марка с персонализирана винетка” не може да бъде лице, ненавършило 18 години.

 1. Изисквания към съдържанието на изображението върху персонализираната винетка.

2.1. Не е допустимо изображението да нарушава действащото национално и европейско законодателство, съответно същото не се допуска да противоречи на добрите нрави.

2.2. „Български пощи” ЕАД има право да откаже поръчка на „марка с персонализирана винетка“, когато има съмнения, че:

2.2.1. съдържанието на изображението има клеветнически характер;

2.2.2. изображението показва частична или цялостна физическа голота, с изключение на произведения на изкуството;

2.2.3. изображението съдържа обидно, неморално или несъответстващо на добрите нрави съдържание;

2.2.4. изображението би могло да накърни нечии религиозни вярвания;

2.2.5.  изображението съдържа обида към която и да е социална, етническа или друга група хора;

2.2.6. изображението би могло да бъде идентифицирано с политическа кауза или кампания;

2.2.7. изображения, образци или текстове, които нарушават права по смисъла на Закона за авторското и сродните му права, фирмена тайна или други права на изключителна собственост.

 1. „Български пощи” ЕАД има право да откаже производството на персонализиран продукт, ако прецени, че визията, съдържанието, внушението или други елементи на предлаганото изображение правят неуместно неговото възпроизвеждане.

3.1. При поискване от компетентните органи „Български пощи” ЕАД е задължено да предаде на упълномощено по съответния ред лице налични изображения за персонализирани продукти.

 1. Производството на „марки с персонализирани винетки“ се извършва при следните технически параметри:

4.1. Спецификации на изображението, изпратено/предадено от клиента:

 • за цифрови изображения: TIF, PDF, EPS, JPG – максимум 1 MB; резолюция – 200÷600 DPI;
 • за традиционни фотографии на хартия: максимален размер 13/18 см.

4.2. Размерът на марката с променлив тираж и на винетката към нея е еднакъв – 28,5/39 мм или 39/28,5 мм без перфорация.

4.3. В случаи на несъответствие между ориентацията (хоризонтална или вертикална) на пощенската марка с променлив тираж и подаденото от възложителя изображение, „Български пощи” ЕАД чрез СП „Българска филателия и нумизматика” (СП „БФН”)  има право да обработи изображението във винетката по подходящ начин, който се съгласува с възложителя. Възложителят потвърждава или отхвърля така предложения проект, изпратен на електронната му поща, не по-късно от 2 (два) работни дни след неговото подаване. В случай, че липсва електронен адрес или посоченият в Договора-поръчка не е валиден, или няма обратна връзка от възложителя в указания по-горе срок, оригиналът се отпечатва, съгласно предложения проект от „Български пощи” ЕАД.

4.4. Един лист съдържа 12 (дванадесет) пощенски марки с 12 (дванадесет) винетки.

4.5. Върху един лист с марки се възпроизвеждат 12 (дванадесет) винетки само с едно персонализирано изображение.

4.6. Минималното количество за поръчка на „марка с персонализирана винетка“ от физически и юридически лица е 1(един) лист с марки.

4.7. „Български пощи” ЕАД връща на възложителя подадените материали в добро състояние, доколкото не са повредени при нормалното (обичайното) протичане на процеса на копиране и репродуциране, за които повреди „Български пощи” ЕАД не носи отговорност.

4.8. Отпечатването на изображението зависи от качеството на подадените материали и от възможностите за принтиране, и е допустимо да има отклонения в качеството на образа, което се дължи на нормалното (обичайното) производство на персонализиран продукт.

4.9. „Български пощи” ЕАД не продава „неперсонализирани” листа за печат, т.е. марки с празни винетки.

 1. Заявка за „марка с персонализирана винетка“ може да се подаде:
 • във всяка пощенска станция (ПС);
 • в Деловодството на СП „БФН” към „Български пощи” ЕАД, на адрес ул. „Хайдушка поляна” № 8, 1612 София;
 • по електронна поща на СП „БФН” на e-mail адрес: [email protected]

5.1. Възложителят задължително попълва и подписва Договор-поръчка в три екземпляра.

5.2. Заплащането се извършва 100% авансово, както следва:

 • в брой – в ПС или в СП „БФН” при подаването на попълнения и подписан от възложителя Договор-поръчка, при което се издава касов бон и фактура (при необходимост);
 • с банков превод – по сметката на СП „БФН”, като копие от надлежно издаден платежен документ за извършено плащане по банков път се представя при подаване на Договора-поръчка в ПС или в СП „БФН”.

Банковата сметка на СП „БФН” е посочена в Договора-поръчка и на Интернет страницата на „Български пощи” ЕАД, рубрика „Филателия”, „Марки с персонализирани винетки”.

5.3. Желаното от възложителя изображение, съобразено с посочените в настоящите Общи условия технически параметри, се подава на електронен (CD, DVD, USB) или хартиен носител, който заедно с първия екземпляр от попълнения в три екземпляра Договор-поръчка се изпраща от ПС със служебна поща до СП „БФН”. Третият екземпляр от Договора-поръчка се предоставя на възложителя или упълномощеното от него лице, подало Договора-поръчка, а вторият екземпляр остава в ПС.

5.4. Срокът за изработването на поръчаните персонализирани продукти и връщането им със служебна поща до съответната ПС е до 10 (десет) работни дни от подаване на заявката.

5.5. Произведените „марки с персонализирани винетки“, заедно с електронния или хартиен носител на изображението, се изпращат като ценна служебна пратка до мениджъра на съответната ПС, в която е приета поръчката. Ако поръчката е направена в СП „БФН”, готовият продукт се получава на място или се изпраща като ценна служебна пратка в ПС, обслужваща адреса на възложителя, посочен в Договора-поръчка. В случаите, когато плащането е извършено с банков превод и в Договора-поръчка изрично е заявено издаване на фактура, нейният оригинал се влага в служебната пратка по предходното изречение.

5.6. „Български пощи” ЕАД има право да променя настоящите Общи условия, неразделна част от Договора-поръчка. Всяка промяна в настоящите Общи условия се публикува и на Интернет страницата на „Български пощи” ЕАД.

5.7. „Български пощи” ЕАД има право да променя цената на услугата, като приетите заявки се изработват по действащата към момента на подаването им цена.

5.8. Отказ на дадена поръчка от страна на възложителя се допуска, когато производството на поръчката не е започнало, като възложителят получава обратно 50% от авансово заплатената сума.