„Български пощи“ ЕАД се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от петима членове, назначени за срок от три години с Протокол № ПД – 197/22.12.2022 г. на Заместник министър-председател по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията.

Назначението е в резултат на проведен конкурс от МТС, на основание чл.21 от ЗПП и чл.37, ал.2 от ППЗПП за избор на членове на представители на държавата в Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД и на основание проведен конкурс от АППК, на основание чл.21 от ЗПП и чл.43 и чл.44 от ППЗПП за избор на независими членове в Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД.