Чрез "Български пощи" ЕАД можете да заплатите таксите за издаване на новите български лични документи

 

1. Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт в България:

Заявлението за издаване на лична карта се подава лично.

Личната карта се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Заявлението за издаване на паспорт се подава лично.
Паспорт или заместващ го документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Заявленията за издаване на лична карта и/или паспорт се подават в Районните управления (РУ) на МВР при областните дирекции (ОД) на МВР, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 и 09 РУ при Столична дирекция на вътрешните работи, Сектор “БДС” - Столична дирекция на вътрешните работи (находяща се на бул. “Княгиня Мария Луиза” № 48) или в съответната ОД на МВР по постоянен адрес на заявителя, или в дирекция "БДС" - МВР (само в случаите, в които подаването на заявленията по постоянен адрес е възпрепятствано и др.).

2. Необходими документи:

  • Удостоверителен документ за раждане в оригинал и копие, което се прилага към заявлението  - при издаване на първа лична карта;
  • Предишна лична карта и/или паспорт, ако има такива;
  • Поименен документ за платена държавна такса, размерът на която е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;
  • Жълт отрязък от удостоверение за постоянен адрес – при промяна на постоянен адрес;
  • Удостоверителни документи по гражданско състояние – при брак, развод и други, както и документ, удостоверяващ промяна на имената – ако има такава;

При подаване на заявление за издаване на новите български лични документи не е необходимо да закупувате и попълвате предварително заявление и не е необходимо да представяте актуални снимки. 

3. Необходимият поименен документ за заплащане на държавните такси за издаване на български лични документи може да попълните в пощенските станции в цялата страна. 

Необходим е отделен формуляр за всеки конкретен документ.

Такси на "Български пощи" ЕАД за новите български лични документи чрез пощенски паричен превод по банкова сметка.