ІV-то тримесечие

 

Междинен доклад

Декларации от отговорните лица

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя на КФН

 

Доклад ДВИ за 2011 година

 

Годишен доклад за 2011 година

 

1.   Годишен доклад 2011 г.  
2.   Допълнителна информация  
3.   Финансов отчет  
4.   Одиторски доклад  
5.   Информация, съгласно приложение 10  
6.   Програма за корпоративно управление  
7.   Декларации от отговорните лица:  
  - Декларация от Главния изпълнителен директор на "Български пощи" ЕАД;  
  - Декларация от Финансовия директор на "Български пощи" ЕАД;  
  - Декларация от Главния счетоводител на "Български пощи" ЕАД.  
8.   Форми на финан. отчети, одобрени от Зам.председателя на КФН